ࡱ> ^`]'`GbjbjLULUW.?.?T\T$Oh!QSaaa:aaa ŝi0Q"Q"Q" aW ZaBcznik nr 2 do UchwaBy nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku ROZLICZENIE wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu (nazwa zadania) w okresie od do okre[lonego w umowie nr , zawartej w dniu , pomidzy (nazwa organu zlecajcego) (nazwa wnioskodawcy) Cz[ I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Opis zrealizowanych dziaBaD. Cz[ II. Sprawozdanie z wykonania wydatkw 1. Rozliczenie ze wzgldu na rodzaj kosztw (w zB): Lp.Rodzaj kosztw (koszty merytoryczne i administracyjne zwizane z realizacjzadania)CaBo[ zadania (zgodnie z umow)Bie|cy okres sprawozdawczy -w przypadku sprawozdania koDcowego -za okres realizacji zadania koszt caBkowityz tego z dotacjiz tego z finansowych [rodkw wBasnych, [rodkw z innych zrdeB oraz wpBat i opBat adresatw*koszt caBkowityz tego z dotacjiz tego z finansowych [rodkw wBasnych, [rodkw z innych zrdeB oraz wpBat i opBat adresatwOgBem 2. Rozliczenie ze wzgldu na zrdBo finansowania: yrdBo finansowaniaCaBo[ zadania (zgodnie z umow)Bie|cy okres Sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania koDcowego - za okres realizacji zadania zB%zB%Kwota dotacjiZrodki wBasne w tym:Finansowe:Niefinansowe:Aczny koszt projektu100%100%Uwagi m.0PRxz$ & ( F H ` b f p r ߵߝwk]hi@B*CJaJphhi@B*^Jphhi@B*phhiB*^Jphhi@B*phhiB*phhi@B*phhi@B*CJaJphjhiUmHnHuhi5@B*\^Jphhi5@B*\phhihi5@B*\^Jphhi5@B*\phRz& H u^^ dv-DM ^ Xsd-DM ^sd-DM ^s d-DM ]s ^ `xd-DM ^xd-DM ^}d-DM ^}sd-DM ^s G 4 8 < B | ~  D F j l p v x z ݵݒwj[j[jQj[hi@B*phhi5@B*\^Jphhi5@B*\phhihi5B*\phhi5B*\^Jphhi5B*\phhi>*B*phhi>*@B*^Jphhi>*@B*phhi5@B*\^Jphhi5@B*\phhihi@B*CJaJphhi@B*CJ^JaJph 6 8 ~ 2 t tppd2$-DIfM ]p^pd2$-DIfM $-DIfM ^d@d*X-DM ]@^ ]-DM ^}-DM ^} -DM z ~ 0 2 6 8 : > P n p r t z ~ , 8 D H J V X j ʺʬʺʺʺʬ؎؀pbhi@B*CJaJphhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhiB*CJ^JaJphhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhiB*CJaJphhiCJ^JaJhihi5@B*\ph&t . 0 2 4 6 8 E????$Ifkd$$If(4\M} &$`M`0 } (4 (a(p(d2$-DIfM ]^8 X z 4Tv.02468:<uuuuuu$-DIfM FfDd2$-DIfM ]H>d2$-DIfM ]H^>d2$-DIfM ]^d2$-DIfM d2$-DIfM ]^ j x z ,.24DFRTftvŷ߉߉߉y߷߉߷hi@B*CJ^JaJphhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhiB*CJaJphhiB*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhihi@B*CJaJph/(*,BFJNbõõõõyl]l]l]l]lhi5@B*\^Jphhi5@B*\phhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhihiB*CJ^JaJphhiB*CJaJphhi@B*CJaJphhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhi@B*CJaJphhi@B*CJ^JaJph"<>@BPRTVXZ\^`b$-DIfM ^d}-DM ^}Ff n$-DIfM ^nFf $-DIfM ,.028<Nr̶֠ti\ThiB*phhi5B*\^Jphhi5B*\phhi@B*^Jphhi@B*phhi@B*phhi@B*^Jphhi@B*phhi@B*^Jphhi@B*phhi@B*^Jphhi@B*phhihi5@B*\phhi5@B*\^JphhiCJ^JaJ 2ICC$Ifkd* $$If(4FcS$`c P   4 (a(pxjd$-DIfM ]x^jFFd$-DIfM ]F^F $-DIfM ^$$-DIfM a$$-DIfM ^ &24BDZfz@@@@@^@`@h@j@l@@㬟㋉}}}obhi5@B*\phjhiUmHnHuhi@B*^JphUhi@B*phhi@B*phhi5@B*\phhi5@B*\^Jphhi@B*phhi@B*^Jphhi@B*phhiB*phhihi5B*\^Jphhi5B*\ph# (*,.A2222$-DIfM kdJ$$If(4Crc`S$ c 24 (a(p2.02\^`4kd$$If(*rc`S$c 24 (a(p2$-DIfM `bdf4kd$$If(Crc`S$c 24 (a(p2$-DIfM f|~$-DIfM $-DIfM ^C0!$-DIfM $-DIfM ^kd2$$If(Crc`S$c 24 (a(p24kdj$$If(Mrc`S$c 24 (a(p2$-DIfM $$-DIfM a$$-DIfM $-DIfM ^j@@C3#}-DM ^} -DM ^kd$$If(0rc`S$c 24 (a(p2ogce mie znaczenie przy ocenie realizacji bud|etu: 3. Zestawienie faktur (rachunkw)31: Lp.Numer dokumentu ksigowegoNumer pozycji kosztorysuDataNazwa wydatkuKwota (zB)Z tego ze [rodkw pochodzcych z dotacji (zB) Cz[ III. Dodatkowe informacje: ZaBczniki4): 1 2 3 O[wiadczam (-my), |e: od daty zawarcia umowy nie zmieniB si status prawny wnioskodawcy; wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; zamwienia na dostawy, usBugi i roboty budowlane za [rodki finansowe uzyskane w ramach umowy zostaBy dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieD publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunkw) zostaBy faktycznie poniesione. (piecz wnioskodawcy) (podpis osoby upowa|nionej lub podpisy osb upowa|nionych do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu wnioskodawcy) Po[wiadczenie zBo|enia sprawozdania: @@@@@@@@@@@@@@@A&A(A0A2A>ALANA^A`AbAdAxAzAAAAAAAAƺааІІ|p||dZdZ|p|hi@B*phhi@B*^Jphhi@B*^Jphhi@B*phhi@B*phhi@B*^Jphhi@B*phhi@B*phhi@B*phhiB*CJaJphhiCJ^JaJhihi5@B*H*\phhi5@B*\phhi5@B*\^Jph#@@@@(A2ANAdAAAqWRFf\0d2$-DIfM ]0^$-DIfM ^d2$-DIfM ]^$-DIfM ^d2$-DIfM ]^`ed2$-DIfM ]`^eR$-DIfM ^Rd AAAAAAABBB B$B0B4B6B8BBBBDBHBJBLBNBnBpBtBvBBBBBBBʻ׭xxxnbnbnnbnbnXhi@B*phhi@B*^Jphhi@B*ph)hi5B*CJOJQJ\^JaJphhi@B*CJH*aJphhi@B*CJ^JaJphhi@B*CJaJphhi5@B*\^Jphhi5@B*\phjhiUmHnHuhihi@B*phhi@B*^Jph!AAAAAAAAAAB8B>BDBJB =d-DM ^ =d-DM =d-DM ^ -DM -DM ^Ff$-DIfM JBvBBCED@DDDD.E4E6EEEEEEF F:F*+;<{};=~;{5;y:7@cOJQJ^Jo(.yiB>:*;xy{~\`{@Lpp p ppp@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"AaaAA!xx22Q)?i2Gmina i Urzd Gminy ZielonkiGmina i Urzd Gminy Zielonki Oh+'0 (4 T ` lx Gmina i Urzd Gminy ZielonkiNormal Gmina i Urzd Gminy Zielonki1Microsoft Office Word@@Qŝ@QŝA՜.+,0 hp| ' Zacznik nr 2 Tytu !"#$%&'()*+-./0123456789:<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTVWXYZ[\_Root Entry F6ŝaData ,1Table;a"WordDocumentWSummaryInformation(MDocumentSummaryInformation8UCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q