Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Wykaz dziennych opiekunów

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457):

1. Dziennych opiekunów mogą zatrudniać gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania go do wykazu dziennych opiekunów, a w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy do poinformowania organu prowadzącego wykaz.

3. Wykaz dziennych opiekunów na terenie gminy Zielonki prowadzi Wójt Gminy Zielonki (wykaz znajduje się w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach przy ul Galicyjskiej 17).

4. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Zielonki. Wykaz jest także publikowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

5. Wpis do wykazu jest bezpłatny.

6. Nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Wójt Gminy Zielonki.

Wpis do wykazu dziennych opiekunów:

Do wniosku o wpis do wykazu wymagane są dokumenty:

1) kopia umowy z dziennym opiekunem (potwierdzona za zgodność z oryginałem),

2) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

3) oświadczenie podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w lokalu, w którym będzie pracował dzienny opiekun.

Do wniosku o wykreślenie z wykazu wymagane są dokumenty:

1) umowa lub rozwiązanie umowy z dziennym opiekunem.

Wykaz dziennych opiekunów jest aktualizowany na bieżąco i znajduje się na BIP-ie gminy Zielonki pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/id,36568.html

 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 

1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania opiekuna dziennego określa Rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457.), a także informacje zawarte przez Ustawodawcę na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/dla-gminy/formy-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-/dzienny-opiekun/