Aktualności

W dniu 16 lutego 2018 r. Wójt Gminy Zielonki na mocy Zarządzenia nr 36/2018 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019". Gmina pozyskała łącznie 130 miejsc w tym 13 miejsc dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykaz niepublicznych przedszkoli wyłonionych w drodze konkursu ofert:

  1. Niepubliczne Przedszkole „Zielone Nutki”, ul. Krakowska 108, 32 – 087 Trojanowice - liczba miejsc 80  w tym 6 miejsc dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”, ul.Świętego Floriana 1, 32 – 087 Wola Zachariaszowska - liczba miejsc 30  w tym 1  miejsce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Przedszkole „Bajkolandia2”, ul. B4 nr 44a, 32-086 Węgrzce - liczba miejsc 20  w tym 6  miejsce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkola niepubliczne, wyłonione w ww. konkursie, przeprowadzą rekrutację do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 na zasadach i w terminach przyjętych dla publicznych przedszkoli w gminie Zielonki, tj. w dniach 5-12 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

Rada Gminy Zielonki z dniem 28 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXIV/112/2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Zielonki pobierz TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Uchwała obowiązuje od 24 stycznia 2018 roku.

Podjęta uchwała kompleksowo określa sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne (bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne). Ponadto określa rodzaje świadczeń oraz warunki jakie nauczyciel musi spełnić by uzyskać pomoc zdrowotną. 

Nowością jest obowiązek złożenia przez nauczyciela oświadczenia o dochodach oraz oświadczenia, że nauczyciel nie uzyskał, nie stara się oraz nie zamierza się starać o zapomogę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z poniesionymi kosztami leczenia.

Czytaj więcej...

W związku z kończącym się okresem powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach obecnemu dyrektorowi szkoły oraz zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) Wójt Gminy Zielonki z dniem 12 lutego 2018 roku podjął zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach (pobierz Tutaj). Pełna treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ lub na BIP-ie Urzędu Gminy Zielonki w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia/konkurs na dyrektora szkoły.

Do dnia 05.03.2018 r. (decyduje data wpływu) osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach” na adres:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki woj. małopolskie.

Termin posiedzenia komisji konkursowej został wyznaczony na 20 marca 2018 r.

Zarządzeniem nr 26/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkoły, której organem prowadzącym jest gmina Zielonki. Wzór wniosku do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

Do ww. wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/ojca/ opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki - pobierz tutaj
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w danej szkole podstawowej - pobierz tutaj

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria i liczba punktów określone w Uchwale Nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 30 marca 2017 r. poz. 2176), pobierz TUTAJ

Zarządzeniem nr 27/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki. Wzór zgłoszenia do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych. 

Do zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dołącza się:

  • oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/ opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki - pobierz tutaj,
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki - pobierz tutaj

 

Szkoły w województwie małopolskim rozpoczynają ferie zimowe od dnia 12.02.2018r. (poniedziałek) i kończą w dniu 23.02.2018r. (piątek).

W tym roku szkolnym organizatorem zajęć w czasie ferii zimowych jest Szkoła Podstawowa w Owczarach i  Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Owczarach i na stronie CKPiR lub tutaj. 

Pamiętajmy, aby zimowy wypoczynek naszych dzieci przebiegał bezpiecznie. Najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży  zostały zawarte w wydanym przez MEN „Poradniku bezpiecznego wypoczynku” do zapoznania tutaj.

Bezpieczne przebywanie i uprawnianie sportów na zamarzniętych akwenach - film instruktażowy przygotowany przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP. Film powstał na podstawie doświadczeń poszukiwania ofiar utonięć i osób zaginionych. Przygotowuje on do odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia, m.in. jak w prawidłowy sposób udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, prawidłowo wezwać pomoc oraz jak udzielić pomocy innej osobie nie narażając tym samym własnego życia - pobierz TUTAJ

W 2018 roku na rozwój sportu w Gminie Zielonki przeznaczono 325 650,00 zł. Jak co roku do dnia 15 września 2017 roku - zgodnie z Uchwałą nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku - wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 7 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018.

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zielonki, na posiedzeniach w dniach: 28 listopada 2017 roku, 5 stycznia i 25 stycznia 2018 roku, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2018 i przedstawiła Wójtowi Gminy Zielonki propozycję wysokości kwoty dotacji dla poszczególnych wnioskodawców .

W dniu 31 stycznia 2018 roku, stosownym zarządzeniem, Wójt Gminy Zielonki przyznał wsparcie finansowe na realizację zadań gminy Zielonki z zakresu sportu w 2018 rok - Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 stycznia 2018 roku do pobrania TUTAJ *pdf).

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zielonki oraz zwiększenie dla społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki może aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, karate.

Wójt Gminy Zielonki w dniu 22 stycznia 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” - szczegółowe informacje do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych. Regulamin konkursu określa Uchwała Rady Gminy Zielonki do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych.

  • Termin składania: ofert do dnia 14 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).
  • Miejsce składania ofert: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.
  • Oferta konkursowa do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych.