Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Wójt Gminy Zielonki w dniu 20 czerwca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”. Termin realizacja zadania od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Urzędu Gminy Zielonki w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia/konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych. Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2017 roku o godz. 10.00. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki. 

W wyniku rekrutacji do przedszkoli publicznych, do niepublicznych przedszkoli, w których pozyskano dodatkowo wolne miejsca, i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostało się łącznie 526 dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy i nie przyjętych do publicznych przedszkoli wyniosła 65 dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat. Ze szczegółowymi danymi można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania, rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Zgodnie z ustawą-Prawo oświatowe, prawo do realizacji wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Takich dzieci mamy 61 (w tym 3 dzieci jest w niepublicznym przedszkolu, w którym gmina pozyskała wolne miejsca). Na dzień 22 czerwca 2017 roku gmina Zielonki dysponuje 15 wolnymi miejscami w Niepublicznym Przedszkolu „Zielone Nutki” w Trojanowicach i w Niepublicznym Przedszkolu „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej oraz 5 wolnymi miejscami w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach w grupie dzieci 6-letnich. Dlatego w celu zapewnienia możliwość do realizacji wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zielonki w wieku od 3 lat do 5 lat i które w wyniku rekrutacji nie dostały się do publicznych przedszkoli, Wójt Gminy Zielonki zdecydował o ponownym ogłoszeniu konkursu na pozyskanie dodatkowych 43 miejsc w niepublicznych przedszkolach działających na terenie naszej gminy. Rozstrzygnięcie powyższego konkursu planowane jest na dzień 14 lipca 2017 r.  

Do końca lipca 2017 r. rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które zamieszkują na terenie gminy Zielonki i które w wyniku rekrutacji nie dostały się do publicznych przedszkoli, zostaną pisemnie powiadomieni o możliwości zapisania do niepublicznych przedszkoli, które zgłosiły się i zostały wybrane w wyniku ogłoszonego konkursu ofert. Odpłatność za pobyt w niepublicznym przedszkolu wskazanym przez gminę wynosi tyle samo co w przedszkolach publicznych tj. 1,00 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

Anna Soblik

Dyrektor GZEAS w Zielonkach

O czym warto pamiętać, aby zapewnić dziecku bezpieczny wypoczynek, przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdziemy tam informacje na temat telefonów alarmowych, gdzie sprawdzić organizatora wyjazdu naszego dziecka oraz m.in. uzyskać wiedzę na temat zagrożeń dot. substancji psychoaktywnych. Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku (tutaj) . Ze szczegółami można zapoznać się bezpośrednio na stronie men.gov.pl.

 

Gimnazjaliści ze szkół na terenie naszej gminy uzyskali wyniki z egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej powiatu i województwa małopolskiego (ze wszystkich część egzaminu tj. części humanistycznej, części matematyczno- przyrodniczej i języka obcego nowożytnego). 

Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy wyników ! Życzymy dostania się do wybranych i wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 1−5 czerwca 2017 r. Egzamin gimnazjalny zdawało 193 uczniów i składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

W maju bieżącego roku Wójt Gminy Zielonki zatwierdził konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych w Owczarach, w Korzkwi oraz Woli Zachariaszowskiej.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach została Pani Małgorzata Iskra. Wójt Gminy Zielonki powierzył Pani Małgorzacie Iskrze stanowisko dyrektora szkoły na okres od 31 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z zarządzeniem 135/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 maja 2017 roku.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi wyłonionym w drodze konkursu został dotychczasowy dyrektor szkoły, Pani Regina Styn. Wójt Gminy Zielonki powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi Pani Reginie Styn na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku zarządzeniem nr 136/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 maja 2017 roku.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej wygrała Pani Katarzyna Buczak. Wójt Gminy Zielonki powierzył Pani Katarzynie Buczak stanowisko ww. szkoły na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku zarządzeniem nr 153/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 5 czerwca 2017 roku.
Oficjalne wręczenie aktów powierzeń dla nowych dyrektorów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego 2016/2017 tj. 23 czerwca 2017 roku.

 

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym korzystającym z pomocy świadczeń materialnych o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017, o składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne dla uczniów. Faktury / rachunki muszą dotyczyć m.in.: zakupu przyborów szkolnych, zakupu podręczników szkolnych, zakupu stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Każda faktura/rachunek powinna być opisana według odpowiedniego wzoru. Wzór opisu można pobrać TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. WAŻNE: termin składania ww. dokumentów upływa w dniu 10 czerwca 2017 roku. Wypłata III transzy stypendiów nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki :
1) stanowisko urzędnicze – Referent ds płac – WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 9 czerwca 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty."
   

W dniu 5 maja 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” - Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki Nr 110/2017 z dnia 5 maja 2017 r. pobierz tutaj

W postępowaniu konkursowym wybrano dwie placówki niepubliczne:

  • Niepubliczne Przedszkole „Zielone Nutki” w Trojanowicach, ul. Krakowska 108, 32-087 Zielonki, ilość miejsc: 64,
  • Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”, ul. Widokowa 35, 32-088 Przybysławice, ilość miejsc: 26.

Wyłonione w drodze otwartego konkursu ww. przedszkola przeprowadzą rekrutację na zasadach obowiązujących dla publicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki:

  • składanie/przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w terminie od 10 – 16 maja 2017 r. 
  • składania wniosków o przyjęcie do przedszkola w terminie od  17 – 26 maja 2017 r. 

Rodzice, którzy zapiszą swoje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki do ww. przedszkoli od 1 września 2017 r. będą ponosić opłatę za pobyt ponad 5 godzin w przedszkolu w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę - UCHWAŁA NR XXV/20/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki pobierz tutaj.