Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Informujemy, że od poniedziałku tj. 24 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się zapisy uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej. Informacja o obwodach szkolnych do pobrania tutaj. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą do dnia do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Właściwe druki można pobrać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych szkół, ze stron internetowych szkół lub bezpośrednio z zakładki pliki do pobrania/rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub bezpośrednio tutaj (druki do pobrania poniżej)

Uwaga : Jeżeli po zakończeniu zapisów szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

W dniu 30 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Małopolski opublikowana została UCHWAŁA NR XXV/19/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub pobrać  TUTAJ *pdf). Powyższa uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od dnia 13 kwietnia 2017 r.

W dniu 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Zielonki podpisał Zarządzenie nr  70/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2017/2018.  Ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub pobrać TUTAJ *pdf), załącznik nr 1 pobierz TUTAJ *pdf). 

Czytaj więcej...

Do dnia 26.04.2017 r. do godz. 10.00 jest termin składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego po nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”. Ze szczegółami otwartego konkursu można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Zielonki w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia/konkurs ofert na miejsca w niepublic... lub bezpośrednio TUTAJ. 

W dniu dzisiejszym 193 uczniów z klas III gimnazjów na terenie gminy Zielonki, zakończyło zdawanie egzaminu gimnazjalnego. 19 kwietnia uczniowie napisali egzamin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 20 kwietnia napisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W trzecim dniu - 21 kwietnia - gimnazjaliści przystąpili do egzaminów z języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony). 

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 23 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym  30 czerwca 2017 roku.

W dniu 3 kwietnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana Uchwała nr XXV/17/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ *pdf) lub w zakładce organizacja roku szkolnego/sieć szkolna, przedszkolna w gminie Zielonki.

VIII Międzyszkolny Turniej Warcabowy Gmina Zielonki 2017

W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbył się VIII Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 26 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal. Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

  • I miejsce – Wojciech PODRAZA – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
  • II miejsce – Grzegorz SRAGA– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
  • III miejsce – Emilia TULEJ – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi
  • IV miejsce – Szymon COWANIEC-SIENIAWSKI - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

  • I miejsce –Adam DEREJSKI - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
  • II miejsce – Bartosz KACZOROWSKI - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
  • III miejsce – Jan WRÓBLEWSKI – Szkoła Podstawowa i. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
  • IV miejsce – Hubert MEERS – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach 

zdjęcia tutaj 

Czytaj więcej...

VIII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY 2017 GMINA ZIELONKI

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował VIII Międzyszkolny Turniej Szachowy, który odbył się 4 kwietnia 2017 roku w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. W turnieju wzięło udział 53 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum. Najlepsi uczniowie w turnieju otrzymali dyplomy, statuetki, medale i nagrody – dla młodsi uczestnicy otrzymali gry planszowe, a starsi uczestnicy otrzymali karty upominkowe Empik. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Czytaj więcej...

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2017 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 kwietnia 2017 roku włącznie. 

Przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. "nowym SIO".  Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br.

Dane wg stanu na 31 marca 2017 roku aktualizują i przekazują:

Zakres przedmiotowy ustawy, tj. zakres danych, jakie gromadzone są w systemie informacji oświatowej, określony jest w art. 107 ustawy i uszczegółowiony w rozporządzeniu. Zakres podmiotowy SIO określony jest w art. 108 ustawy. Jednocześnie art. 108 określa, jakie zbiory danych powinny być gromadzone przez poszczególne podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych. Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia baz danych oświatowych są:

1) Szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7, 9-11 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że kryterium decydującym o tym, czy dany podmiot powinien prowadzić bazę danych oświatowych, jest założenie go na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W akcie założycielskim (dla szkół i placówek publicznych) lub we wpisie do ewidencji (dla szkół i placówek niepublicznych) podmiot ten powinien być identyfikowany przez typ określony w w/w artykule.

Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie określonym w art. 107, odpowiednio do statutowego zakresu ich działania. Te z nich, które prowadzone są przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie ograniczonym przez zapis art. 107 ust. 7 ustawy (podmioty te podają tylko przeciętne wynagrodzenie nauczycieli zamiast wynagrodzeń z wyszczególnieniem ich składników i nie podają danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi, a szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych nie podają ponadto kosztów ich prowadzenia).

Czytaj więcej...