Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W dniu 27 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów. Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora ww. Zespołu Szkół. Konkurs został zatwierdzony Zarządzeniem nr 156/2015 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 maja 2015 roku.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Wójt Gminy Zielonki w dniu 2 czerwca 2015 roku podjął Zarządzenie nr 166/2015, którym powierzył pani mgr Beacie Pieńkowskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach, na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

W dniu 5 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w konkursie na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach.

Z uwagi na brak kandydatów ww. konkurs nie został rozstrzygnięty.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn.zm) stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach organ prowadzący tj. wójt gminy Zielonki powierzy ww.stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

 

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Zielonki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bibicach. Termin składania ofert upływa 8 maja 2015 roku. 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ww. konkursu można zapoznać się TUTAJ lub na stronie http://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/get/id,1049317.html

 

W dniu 16 kwietnia 2015 roku Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – referent. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Ze szczegółowymi informacjami nt. powyższego naboru można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub TUTAJ.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne), przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2015 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 3 kwietnia 2015 roku włącznie. Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl

Przypominamy, że od wersji 3.17 w tabeli I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), prosimy o aktualizację numerów REGON w „starym sio”, w spisie wg stanu na 31 marca 2015 r.

Z terminami przekazywania baz danych oświatowych w SIO przez poszczególne podmioty można zapoznać się TUTAJ.

Na prośbę Spółdzielni Socjalnej "Człowiek - Inwestycja w aktywność" os. Słoneczne 7/18 31-956 Kraków - pragniemy Państwu przedstawić ofertę edukacyjną Niepublicznego Żłobka i Przedszkola pn. "Glukusie" z siedzibą w Krakowie os. Bohaterów Września 82. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, jak również rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby przewlekłej typu cukrzyca lub celiakia

Czytaj więcej...

W dniu 27 marca 2015 roku w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się VI Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej. W dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców udział wzięły 4 szkoły z terenu gminy Zielonki: Gimnazjum w Bibicach, Gimnazjum w Korzkwi, Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej i Gimnazjum w Zielonkach. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. Zwycięskim drużynom wręczono okolicznościowe statuetki, dyplomy i nagrody, a dla każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowe książki Adama Szafrańca „Przygody Gąski Zielonki”.

Fotorelację z przebiegu rywalizacji sportowej gimnazjalnych siatkarzy można zobaczyć TUTAJ

 

Wyniki turnieju:

Kategoria dziewcząt:

I miejsce – Gimnazjum w Korzkwi, II miejsce – Gimnazjum w Zielonkach, III miejsce – Gimnazjum w Bibicach, IV miejsce – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej.

Kategoria chłopców:

I miejsce – Gimnazjum w Korzkwi, II miejsce – Gimnazjum w Bibicach, III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach, IV miejsce – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej.

Od poniedziałku 16 marca 2015 roku rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2015/2016. Przyjmowanie wniosków przez przedszkola/oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kończy się w dniu 31 marca 2015 roku. Wzór wniosku i stosowne oświadczenia można pobrać TUTAJ lub z bezpośrednio z zakładki pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Przypominamy, że postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają:

  • obowiązkowo dzieci, które w roku 2015 kończą 5 lat - realizacja przez dziecko 5-letnie obowiązku przygotowania przedszkolnego,
  • dzieci, które w roku 2015 kończą 4 lata - mają prawo do wychowania przedszkolnego,
  • dzieci, które w roku 2015 kończą 3 lata.

Informujemy, że na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół w Zielonkach i Zespół Szkół w Bibicach nie przeprowadzają postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej. Rodzice dzieci 6-letnich, które mają stosowne decyzje o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 i zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej w Zielonkach lub szkoły podstawowej w Bibicach składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w Zielonkach lub w Bibicach. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć stosowną decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego.

Z informacją o odroczeniu od obowiązku szkolnego można zapoznać się TUTAJ.