Aktualności

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 została w dniu 31 października 2016 roku przedłożona Radzie Gminy Zielonki. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami TUTAJ lub w zakładce informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Obowiązek złożenia takiej informacji wynika z art 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Wójt Gminy Zielonki podjął w tej sprawie Zarządzenie nr 252/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 30 września 2016 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 października 2016 roku włącznie.

Dane wg stanu na 30 września aktualizują i przekazują:

1) Szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7, 9-11 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że kryterium decydującym o tym, czy dany podmiot powinien prowadzić bazę danych oświatowych, jest założenie go na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W akcie założycielskim (dla szkół i placówek publicznych) lub we wpisie do ewidencji (dla szkół i placówek niepublicznych) podmiot ten powinien być identyfikowany przez typ określony w w/w artykule. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie określonym w art. 107, odpowiednio do statutowego zakresu ich działania. Te z nich, które prowadzone są przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie ograniczonym przez zapis art. 107 ust. 7 ustawy (podmioty te podają tylko przeciętne wynagrodzenie nauczycieli zamiast wynagrodzeń z wyszczególnieniem ich składników i nie podają danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi, a szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych nie podają ponadto kosztów ich prowadzenia).

2) Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy Karty  Nauczyciela. Chodzi tu o zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, działające na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 382, późn. zm.). Podmioty te prowadzą bazy danych oświatowych tylko w zakresie dotyczącym zatrudnionych w nich nauczycieli.

Czytaj więcej...

Nawiązując do §4. Uchwały nr XII/73/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7946), przypominamy o konieczności złożenia wniosku o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Zielonki na rok 2017 – w terminie do dnia 30 września 2016 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej http://gzeas.zielonki.org/ w zakładce „pliki do pobrania”. Miejsce złożenia wniosku dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 117, 32-087 Zielonki.

Ponadto, jeżeli przewidują Państwo w 2017 roku organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (§1 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – Dz.U. z 2013 r. poz. 529) to należy w terminie do 30 września 2016 r. podać informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – przykładowy wzór wniosku w zakładce pliki do pobrania. Zmiana ta została wprowadzona art. 1 pkt 78) lit. n) - Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) w brzmieniu „3ac. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe (…) , które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę (…) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji” oraz zgodnie z art. 27. ust. 2 ww. ustawy „W przypadku dotacji, o których mowa (…) w art. 90 ust. 2a, 2b, (…) 2d (…), udzielanych na rok 2017, informację o planowanej liczbie odpowiednio (…) uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (…) podaje się do dnia 30 września 2016 r.”  Powyższa zmiana ustawy o systemie oświaty wchodzi w życie od dnia 01.01.2017 roku.

Ponadto przypominamy o obowiązku – zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - zgłoszenia w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. Dotyczy to m.in.: informacji o warunkach lokalowych, statucie, danych dot. kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, danych osoby prowadzącej placówkę.

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki. 

15 września 2016 roku mija termin składania wniosków o dotacje na rok 2017.

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki  pobierz plik (*.pdf).

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf); pobierz plik (*.doc).

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 10 września 2016 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 14 września 2016 roku włącznie.

Według stanu na 10 września aktualizowane są dane niezbędne do:

1) oszacowania wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; przepis art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016.198 j.t.),

2) wydania aktów prawnych dotyczących regulacji płac nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dane wg stanu na 10 września aktualizują i przekazują:

- w zakresie liczby uczniów:

1) szkoły publiczne prowadzone przez: jednostki samorządu terytorialnego (JST), osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST,

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i bez uprawnień szkół publicznych (z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych),

3) publiczne i niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych.

- w zakresie liczby nauczycieli:

1) przedszkola publiczne (w tym inne formy wychowania przedszkolnego), szkoły publiczne i placówki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,

2) publiczne kolegia pracowników służb społecznych,

3) organy administracji rządowej, kuratoria oświaty, specjalistyczne jednostki nadzoru, Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Nie prowadzą baz danych oświatowych i nie przekazują danych wg stanu na 10 września następujące podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych:

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2016/2017 będzie można starać się o wsparcie dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.  Stosowne rozporządzenie do pobrania TUTAJ.  Termin składania wniosków do Dyrektorów szkół upływa w dniu 6 września 2016 roku - zgodnie z zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2016 roku. 

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA TUTAJ: *pdf)*doc) lub w zakładce pliki do pobrania/Dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc, w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, udzielana jesuczniom klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum: 

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I-III i VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, którzy mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

Czytaj więcej...

Jak co roku od 1 września 2016 roku rusza dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Zespołu Szkół w Bibicach, Zespołu Szkół w Korzkwi i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

 • Zespół Szkół w Bibicach – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie, 
 • Zespół Szkół w Korzkwi – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie,
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki, 
 • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - POLTRANS Spółka z o.o., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów zostaną zamieszczone w późniejszym terminie po ustaleniu z dyrektorami ww. szkół i z przewoźnikami.

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.