Aktualności

Samorząd Gminy Zielonki w roku 2017 zdecydował o przekazaniu na rozwój sportu 300 tysięcy złotych. Do dnia 15 września 2016 roku - zgodnie z Uchwałą nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 - wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 8 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017.

Powołana przez Wójta Gminy Zielonki Komisja Konkursowa, na posiedzeniach w dniach 24 października 2016 roku i 10 stycznia 2017 roku, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017 i przedstawiła Wójtowi Gminy Zielonki propozycję wysokości kwoty dotacji dla poszczególnych wnioskodawców - protokół na stronie BIP GZEAS w Zielonkach.

W dniu 17 stycznia 2017 roku, stosownym zarządzeniem, Wójt Gminy Zielonki przyznał wsparcie finansowe na realizację zadań gminy Zielonki z zakresu sportu w 2017 rok - Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 stycznia 2016 roku do pobrania TUTAJ *pdf).

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dla społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki może aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej, karate i zajęcia modelarskie.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki, została ogłoszona podstawowa kwota dotacji w roku 2017 dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zielonki, która wynosi: 8.320,03 zł. Ogłoszona została również statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki, która została pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych i wynosi ona 334 uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższe informacje będą aktualizowane w terminach przewidzianych ww. ustawą. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Urzędu Gminy Zielonki w zakładce Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba.... . 

 

 

Dnia 15 stycznia 2017 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej - kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe - rozliczenia wykonania w 2016 roku zadania w zakresie rozwoju sportu, na które gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe. Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Zielonki – druk do pobrania na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania lub tutaj: *pdf), *doc).

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) wprowadziła nowe zapisy w zakresie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół z jednoczesnym terminem ich obowiązywania tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

Wobec powyższego w dniu 24 listopada 2016 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę nr XXII/65/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2016 roku pod poz. 7598 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Ze szczegółowym tekstem ww. uchwały i załącznikami do niej można zapoznać się w zakładce pliki do pobrania/dotacja - niepubliczne placówki lub bezpośrednio tutaj.

Jednocześnie informujemy, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznej szkoły od miesiąca stycznia 2017 roku będą naliczane, wypłacane i rozliczane zgodnie z ww. przepisami.

Zbiorcze sprawozdanie z liczby uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2016/2017 zostało przekazane do Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z otrzymanymi bazami oświatowymi w naszych szkołach i przedszkolach, w bieżącym roku szkolnym, uczy się 2 495 dzieci i młodzieży. Ubyło nam 106 dzieci i 2 oddziały klasowe w stosunku do poprzedniego roku szkolnego - od 1 września 2016 r. dzieci w wieku 7 lat rozpoczęły obowiązek nauki w klasie I szkoły podstaowej, a dzieci w wieku 6 lat obowiązek przygotowania przedszkolnego. Szczegółowe zestawienie liczbowe z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola można zobaczyć w zakładce System Informacji Oświatowej - SIO lub pobrać tutaj *xlsx)

Informujemy, że od dnia 7 listopada 2016 roku obowiązuje nowa uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki. Powyższa Uchwała nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. została opublikowana w dniu 24 października 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zgodnie z ww. uchwałą termin składania wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyóżnienia sportowe upływa w dniu 15 stycznia 2017 roku. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w terminie do 15 pażdziernika 2016 roku zachowują ważność i będą rozpatrywane w oparciu o przedlożone wnioski.

Nowa uchwała w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych dostępna jest TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 została w dniu 31 października 2016 roku przedłożona Radzie Gminy Zielonki. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami TUTAJ lub w zakładce informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Obowiązek złożenia takiej informacji wynika z art 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Wójt Gminy Zielonki podjął w tej sprawie Zarządzenie nr 252/2016 z dnia 27 października 2016 roku.