Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 10 września 2015 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 15 września 2015 roku włącznie.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki.

Termin składania wniosków na rok 2016 mija 15 września 2015roku.

 

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki  pobierz plik (*.pdf)

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc)

Informujemy, iż Rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” w 2015 r. będzie nadal kontynuowany. Dlatego też zachęcamy wszystkich uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zielonki, do skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach ww. programu.

Zasady udzielania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych/rodziców zastępczych ucznia, po przedłożeniu dowodu zakupu materiałów edukacyjnych tj. faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (opiekuna prawnego, rodzica zastępczego), rachunku, paragonu, oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015r „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (na obowiązującym formularzu zamieszczonym tutaj *doc.*pdf.), w terminie do dnia 10 września 2015 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 222/2015 Wójta Gminy Zielonki z dnia 14 sierpnia br.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

Czytaj więcej...

W dniu 3 września 2015 roku Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – referent. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 18 września 2015 roku. Ze szczegółowymi informacjami nt. powyższego naboru można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub TUTAJ.

 

O terminach przerw w nauce, ferii zimowych, sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych

można dowiedzieć się TUTAJ lub w zakładce organizacja roku szkolnego. 

Od 1 września 2015 roku rusza dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Zespołu Szkół w Bibicach, Zespołu Szkół w Korzkwi i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach

Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

Zespół Szkół w Bibicach – Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”, Angela Kuś, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków

Zespół Szkół w Korzkwi – Usługi Transportowo-Przewozowe, Krztoń Robert, Smardzowice 14, 32-077 – Smardzowice,

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087-Zielonki,

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - EXPRES-BUS, Przewozy Osobowo-Towarowe, Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.

Rozkłady jazdy autobusów zostały ustalone przez dyrektorów ww. szkół z przewoźnikami i dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach. (pobierz tutaj *pdf.)

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

W dniu 5 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach. Konkurs nie został rozstrzygnięty ponieważ do ww. konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36a ust. 1, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. E. Kwiatkowskiego w Owczarach, Wójt Gminy Zielonki w dniu 27 sierpnia 2015 roku podjął Zarządzenie nr 234/2015, którym powierzył panu mgr Pawłowi Zegartowskiemu stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach, na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020 roku.