Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Wójt Gminy Zielonki ogłosił konkursy na stanowiska:

  • Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, szczegóły TUTAJ lub na BIP-ie gminy Zielonki. Termin składania ofert do dnia 5 maja 2017 roku.

Aktualności

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, którym w roku szkolnym 2015/2016 przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówo składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Faktury, rachunki dotyczyć mają m.in. zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego jako wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego, zakupu zajęć dodatkowych. Łączna kwota składanych faktur/rachunkówza okres IX-XII 2015 r. - winna równać się miesięcznej kwocie, przyznanej decyzją - powiększoną o 10,00 zł, uwzględniającą wyrównanie kwot świadczeń za miesiąc XII.2015 r. Ważne: każda faktura, rachunek winien zawierać opis. Wzory opisów można pobrać TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 11 grudnia 2015 r.  Wypłaty I transzy pomocy, realizowane przez GZEAS w Zielonkach, nastąpią do dnia 31 grudnia 2015 r.  

 

Informujemy, że z powodu remontu ul. Granicznej w Bibicach, w dniach 18, 19 listopada 2015 r. nastąpi zmiana w trasie przejazdu busa szkolnego wożącego uczniów do szkoły w Bibicach. 
Wyłączone zostają przystanki: Michałowice-Komora–MPK; ul.Graniczna (Banasiówka); os. Michałki; Michałowice (ul. Brzozowa); Las Michałowski.
W związku ze zmniejszeniem liczby przystanków zmianie ulegnie godzina odjazdów z przystanku na ul. Na Czekaj (ul.Bukowa) o około 10 minut wcześniej oraz z przystanku Boleń o około 10 minut wcześniej. 
W dniu 18.11.2015 r. zmianie nie ulegną poranne kursy o godzinie 6.40, 9.10. 
W dniu 19.11.2015 r. zmianie nie ulega poranny kurs o godzinie 6.40.

Informujemy, że 20 października br. zrealizowano wypłatę dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, wszystkim uczniom objętym dofinansowaniem w ramach Wyprawki szkolnej - 2015. Z rządowego programu wyprawki szkolnej w gminie Zielonki, w obecnym roku szkolnym, skorzystało w sumie - 21 uczniów, w tym: 8 uczniów klas III szkół podstawowych, 9 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz 4 uczniów szkół podstawowych, którym pomoc przyznano uwzględniając kryterium poza dochodowe tj. z tytułu wielodzietności. Uczniowie otrzymali dofinansowanie w łącznej wysokości 5 562,80 zł, a środki te w całości zostały pokryte z budżetu państwa.

 

W dniu 14 października 2015 roku w Hali Sportowej w Zielonkach rozegrano finałowe mecze XIX Edycji Piłkarskiej Ligi Gminy Zielonki. Po raz kolejny zwyciężyła drużyna LKS "Zieleńczanka" z liczbą punktów 22, II miejsce wywalczyła drużyna TS "Węgrzce" z liczbą punktów 13, a III miejsce zajęła drużyna KS "Bibiczanka" z wynikiem 0 punktów. W sezonie 2014/2015 najlepszym strzelcem został Maciej Brożek z LKS "Zieleńczanka" z liczbą 9 strzelonych bramek, najlepszym bramkarzem został Tymuteusz Prostak z TS "Węgrzce", a tytuł najlepszego zawodnika został przyznany Janowi Serzysko z TS „Węgrzc". 

Czytaj więcej...

Wnioski o uzyskanie stypendium sportowego, nagród oraz wyróżnień sportowych należy składać do 15 października 2015 roku. Wzór wniosku do pobrania w zakładce pliki do pobrania/stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki. 

Z zasadami, trybem przyznawania i pozbawiania oraz rodzajami i wysokością stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych można zapoznać się TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki.

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 30 września 2015 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 października 2015 roku włącznie.

Przypominamy, że w wersji 3.17 w tabeli I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO celem porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), prosimy o aktualizację numerów REGON w „starym sio”, w spisie wg stanu na 10 i 30 września 2015 r.

Dane wg stanu na 30 września aktualizują i przekazują m.in.:

1) Szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7, 9-11 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że kryterium decydującym o tym, czy dany podmiot powinien prowadzić bazę danych oświatowych, jest założenie go na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W akcie założycielskim (dla szkół i placówek publicznych) lub we wpisie do ewidencji (dla szkół i placówek niepublicznych) podmiot ten powinien być identyfikowany przez typ określony w w/w artykule. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie określonym w art. 107, odpowiednio do statutowego zakresu ich działania.

Czytaj więcej...

 

Organy prowadzące przedszkola niepubliczne i niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, które prowadzą działalność na terenie gminy Zielonki, celem otrzymania dotacji oświatowej z budżetu Gminy Zielonki w 2016 roku, są zobowiązane - złożyć do GZEAS w Zielonkach, w terminie do 30 września 2015 roku, wniosek u udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Zielonki na rok 2016

 

Wniosek stanowiący załącznik nr 1 do nw. uchwały można pobrać TUTAJ *xls) *pdf) lub z zakładki pliki do pobrania/dotacja-niepubliczne placówki. 

Podstawa prawna:
- art. 90 ust. 2a(szkoła niepubliczna) i 2b(przedszkola niepubliczne) - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.Dz.U.2004.256.2572 ze zm.);
- §8. ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXIX/57/2014 Rady Gminy Zielonki z dnia 8 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Woj.Mał.2014.5894).