Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Informujemy, że dzieci rozpoczynające realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej zamieszkujące w obwodzie danej szkoły, przyjmowane są na mocy prawa, w oparciu o złożone przez rodzica zgłoszenie zapisu do klasy pierwszej. Wzór zgłoszenia został przyjęty Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 roku i można go pobrać TUTAJ.

W przypadku kiedy liczba miejsc w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest większa, niż liczba zgłoszonych kandydatów dyrektor szkoły ogłasza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca, dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły - zgodnie z harmonogramem na rok szkolny 2016/2017 określającym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki – dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym (Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 - do pobrania tutaj).

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 19/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku – pobierz tutaj.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej zostały określone w Uchwale nr XIII/93/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015 roku – pobierz tutaj.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 stycznia 2016 roku pod pozycją nr 176 i weszła w życie 22 stycznia 2016 roku.

Informujemy, że uczniowie kontynuujący realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej gimnazjum, którzy zamieszkują w obwodzie danej szkoły, przyjmowani są na mocy prawa, w oparciu o złożone przez rodzica zgłoszenie zapisu do klasy pierwszej. Wzór zgłoszenia został przyjęty Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 roku i można go pobrać TUTAJ.

W przypadku kiedy liczba miejsc w klasie pierwszej gimnazjum jest większa, niż liczba zgłoszonych kandydatów dyrektor szkoły ogłasza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca, dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum, dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym, który jest ogłaszany przez kuratora oświaty TUTAJ.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 20/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku – pobierz tutaj.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum zostały określone w Uchwale Rady Gminy Zielonki nr XIII/94/2015 z dnia 29 grudnia 2016 roku - pobierz tutaj.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 stycznia 2016 roku pod nr 177 i weszła w życie w dniu 22 stycznia 2016 roku.

219 uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych w gminie Zielonki napisało dzisiaj sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych można zapoznać się z arkuszami wykorzystanymi na dzisiejszym sprawdzianie. 

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 27 maja 2016 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  przez OKE 17 czerwca 2016 r. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 r. wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

W dniu 29 marca 2016 roku Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłosił przetargi nieograniczone na: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bibicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Korzkwi wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017”, "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkachwraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017oraz „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2016/2017”.

Termin składania ofert dla przetargów na:

upływa 11 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Termin składania ofert dla przetargów na:

upływa 12 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. przetargów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2016 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 kwietnia 2016 roku włącznie.

Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br.

Jednocześnie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej tzw. "nowym SIO".

Zakres przedmiotowy ustawy, tj. zakres danych, jakie gromadzone są w systemie informacji oświatowej, określony jest w art. 107 ustawy i uszczegółowiony w rozporządzeniu. Zakres podmiotowy SIO określony jest w art. 108 ustawy. Jednocześnie art. 108 określa, jakie zbiory danych powinny być gromadzone przez poszczególne podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych. Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia baz danych oświatowy.

Dane wg stanu na 31 marca 2016 roku aktualizują i przekazują:

Czytaj więcej...

W dniu 29 lutego br. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2016 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Gminie Zielonki została przyznana pomoc finansowa w wysokości 39 300,00 zł. Pozostałe koszty realizacji projektu w gminie Zielonki w wysokości 134 344,00 zł zostaną pokryte ze środków gminy (107 444,00 zł) oraz opłat rodziców (26 900,00 zł). Całościowy koszt realizacji ww. programu w 2016 roku wyniesie 173 644,00 zł.

Program realizowany będzie w dwóch terminach - od 17 marca 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku i od 12 września 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku i obejmie 269 uczniów z klas I (1 termin) i II (2 termin) ze wszystkich szkół z terenu gminy Zielonki. Uczestnicy programu wezmą udział w 20 lub 16 godzinnym cyklu nauki pływania, który będzie realizowany na basenie Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie, w Parku Wodnym w Krakowie oraz w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zabierzowie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „ Już pływam” można znaleźć na stronie internetowej: http://www.malopolskie.pl/Sport/Info/?id=2042 Uchwała nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2016 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – pobierz TUTAJ

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki :

1) stanowisko urzędnicze – Referent ds szkół i placówek niepublicznych - WEJDŹ

2) stanowisko urzędnicze – Referent ds m.in. kadr i organizacji wewnętrznej – WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 25 marca 2016 roku - stanowisko w pkt 1) i do 30 marca 2016 roku - stanowisko w pkt 2).

2 marca 2016 roku w Hali Sportowej w Zielonkach odbył się VII Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej. W dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców udział wzięły 4 szkoły z terenu gminy Zielonki: Gimnazjum w Bibicach, Gimnazjum w Korzkwi, Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej i Gimnazjum w Zielonkach. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. Kierownik GZEAS w Zielonkach wraz z Dyrektorami Szkół wręczyli najlepszym dyplomy, statuetki i nagrody – piłki do gry w siatkówkę. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki. Zwycięzcy:

Kategoria dziewcząt:

  • I miejsce – Gimnazjum w Bibicach,
  • II miejsce – Gimnazjum w Korzkwi,
  • III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach.

Kategoria chłopców:

  • I miejsce – Gimnazjum w Korzkwi,
  • II miejsce – Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej,
  • III miejsce – Gimnazjum w Zielonkach, IV miejsce - Gimnazjum w Bibicach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.  Zdjęcia z turnieju TUTAJ