Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorzy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2016.1927).

Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" zostanie opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej tzw. nowego SIO.

 

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, którym w roku szkolnym 2016/2017 przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówo składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Faktury, rachunki dotyczyć mają m.in. zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego jako wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego, zakupu zajęć dodatkowych. Ważne: każda faktura, rachunek winien zawierać stosowny opis. Wzory opisów można pobrać bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 10 marca 2017 r.  Wypłaty II transzy pomocy, realizowane przez GZEAS w Zielonkach, nastąpią do dnia 31 marca 2017 r.  

Wójt Gminy Zielonki rozpoczął konsultacje społeczne na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego. Odbędą się one w dniach od 24 lutego do 3 marca 2017 r. w formie wypełnienia ankiety – formularza uwag/propozycji, które będzie można składać do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 15.00.

Ankiety – formularze uwag/propozycji należy: - wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(decyduje data wpływu) lub - wysłać pocztą tradycyjną na adres: 
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół  w Zielonkach, 
ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu) 
lub złożyć na Dziennik Podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  w Zielonkach (decyduje data wpływu).

Więcej informacji na ten temat na stonie internetowej gminy Zielonki w zakładce: Konsultacje Społeczne tutaj: oraz w Biuletymie Informacji Publicznej - WEJDŹ

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w dniach od 24 lutego 2017 r. do 03 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wypełnienie ankiet – formularzy uwag/propozycji dostępnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, I p. (pok. 02) oraz na stronie internetowej gminy. 

Wypełnione ankiety -formularze uwag/propozycji będzie można:

1) przesłać listownie na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu) lub

2) składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach (decyduje data wpływu) lub

3) przesłyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu),

w wyżej określonym terminie.

Ankiety – formularze uwag/propozycji zostaną udostępnione nie później niż w dniu 24.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Zielonki

/-/ mgr Bogusław Król

Zielonki 16.02. 2017 r.

Z uwagi na zmianę przepisów edukacyjnych terminy postępowań rekrutacyjnych dla uczniów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, ulegają przesunięciu na miesiąc kwiecień-maj 2017 roku. 

Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) stanowi, że termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 określa do dnia 15 kwietnia 2017 roku organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową. Ustalono również,

Czytaj więcej...

W dniu 23 stycznia 2017 roku weszła w życie Uchwała nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach (pobierz tutaj *pdf). Zgodnie z ww. uchwałą od 1 stycznia 2017 roku prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, przedszkoli i organów gminy Zielonki w zakresie oświaty, sportu i promocji zdrowia powierzone zostało Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Zielonkach. Jednostce organizacyjnej gminy Zielonki nadano nowy statut w którym określono szczegółowy zakres realizowanych zadań. Z nowym Statutem można zapoznać się w zakładce Statut lub bezpośrednio na stronie Biuletynu Informacji Publiczne - BIP GZEAS.

Szkoły w województwie małopolskim rozpoczynają ferie zimowe od dnia 30.01.2017r. (poniedziałek) i kończą w dniu 10.02.2017r. (piątek).

W tym roku szkolnym organizatorami zajęć w czasie ferii zimowych jest: Zespół Szkół w Korzkwi i Szkoła Podstawowa w Owczarach. Dla uczniów Zespołu Szkół w Zielonkach organizatorem zajęć jest Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. W szkołach zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii, od 30.01.17 r. do 03.02.17 r. i prowadzone są w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W CKPiR zajęcia odbywają się przez całe ferie. Będą: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, a także wycieczka na laserowy paintball, do kina i na łyżwy. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Owczarach, na stronie internetowej Zespołu Szkół w Korzkwi lub TUTAJ i na stronie CKPiR lub tutaj.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zielonki w roku 2017 zostało ustalony i podpisany przez Wójta Gminy Zielonki. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce pliki do pobrania lub na stronie BIP - GZEAS. W roku 2017 na realizację powyższego zadania zaplanowano w budżecie gminy Zielonki środki finansowe w wysokości 97 217,00 zł. 

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2017 ROKU prosimy składać zgodnie ze wzorami, które są do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.