Aktualności

Sorry, you have not enough rights to view this image.

W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbył się VIII Międzyszkolny Turniej Warcabowy. W turnieju udział wzięło 26 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki, rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal. Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Wojciech PODRAZA – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • II miejsce – Grzegorz SRAGA– Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach
 • III miejsce – Emilia TULEJ – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi
 • IV miejsce – Szymon COWANIEC-SIENIAWSKI - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce –Adam DEREJSKI - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
 • II miejsce – Bartosz KACZOROWSKI - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
 • III miejsce – Jan WRÓBLEWSKI – Szkoła Podstawowa i. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
 • IV miejsce – Hubert MEERS – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach 

zdjęcia tutaj 

Czytaj więcej...

W dniu 30 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Małopolski opublikowana została UCHWAŁA NR XXV/19/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub pobrać  TUTAJ *pdf). Powyższa uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od dnia 13 kwietnia 2017 r.

W dniu 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Zielonki podpisał Zarządzenie nr  70/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2017/2018.  Ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub pobrać TUTAJ *pdf), załącznik nr 1 pobierz TUTAJ *pdf). 

Czytaj więcej...

W dniu 30 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Małopolski opublikowana została UCHWAŁA NR XXV/18/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub pobrać  TUTAJ *pdf). Powyższa uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od dnia 13 kwietnia 2017 r.

W dniu 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Zielonki podpisał Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla  których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2017/2018. Ze szczegółami można się zapoznać w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub pobrać TUTAJ *pdf), załącznik nr 1 pobierz TUTAJ *pdf). 

Czytaj więcej...

Sorry, you have not enough rights to view this image.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował VIII Międzyszkolny Turniej Szachowy, który odbył się 4 kwietnia 2017 roku w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. W turnieju wzięło udział 53 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VI szkoły podstawowej i młodzież z klas I-III gimnazjum. Najlepsi uczniowie w turnieju otrzymali dyplomy, statuetki, medale i nagrody – dla młodsi uczestnicy otrzymali gry planszowe, a starsi uczestnicy otrzymali karty upominkowe Empik. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale. Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Czytaj więcej...

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2017 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 kwietnia 2017 roku włącznie. 

Przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. "nowym SIO".  Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br.

Dane wg stanu na 31 marca 2017 roku aktualizują i przekazują:

Zakres przedmiotowy ustawy, tj. zakres danych, jakie gromadzone są w systemie informacji oświatowej, określony jest w art. 107 ustawy i uszczegółowiony w rozporządzeniu. Zakres podmiotowy SIO określony jest w art. 108 ustawy. Jednocześnie art. 108 określa, jakie zbiory danych powinny być gromadzone przez poszczególne podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych. Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia baz danych oświatowych są:

1) Szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7, 9-11 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że kryterium decydującym o tym, czy dany podmiot powinien prowadzić bazę danych oświatowych, jest założenie go na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W akcie założycielskim (dla szkół i placówek publicznych) lub we wpisie do ewidencji (dla szkół i placówek niepublicznych) podmiot ten powinien być identyfikowany przez typ określony w w/w artykule.

Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie określonym w art. 107, odpowiednio do statutowego zakresu ich działania. Te z nich, które prowadzone są przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie ograniczonym przez zapis art. 107 ust. 7 ustawy (podmioty te podają tylko przeciętne wynagrodzenie nauczycieli zamiast wynagrodzeń z wyszczególnieniem ich składników i nie podają danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi, a szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych nie podają ponadto kosztów ich prowadzenia).

Czytaj więcej...

W 2017 roku Gmina Zielonki po raz kolejny otrzymała pomoc finansową w kwocie 22.300,00 złotych na realizacje małopolskiego projektu pn. „Już Pływam” w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu to kwota 77.819,26 zł, dofinansowanie na ten cel z budżetu Województwa Małopolskiego wyniesie 22.300,00 zł. Pozostałe koszty nauki pływania dla uczniów w wysokości 40.719,26 zł - pokryje gmina Zielonki oraz rodzice uczestników w wysokości 14.800,00 zł (100,00 zł za kurs) jako wkład własny gminy.

Projekt „Już pływam” realizowany jest przez samorząd Województwa Małopolskiego od 2007 roku, a gmina Zielonki uczestniczy w nim już 6 raz. Celem projektu jest promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla wypoczynku i uprawiania sportu.

Wyjazdowe, pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych odbywać się będą od marca do czerwca 2017 roku i od września do grudnia 2017 roku. Obejmą one łącznie 146 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki:

 • 43 uczniów - szkoła podstawowa w Bibicach,
 • 75 uczniów - szkoła podstawowa w Zielonkach,
 • 13 uczniów - szkoła podstawowa w Woli Zachariaszowskiej,
 • 15 uczniów - szkoła podstawowa w Korzkwi.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu "Już Pływam" odbywać się będą w Parku Wodnym w Krakowie. Uczestnicy projektu „Już Pływam” nauczą się pływać oraz zasad bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. 

Wójt Gminy Zielonki w dniu 8 marca 2017 roku przyznał Stypendia Sportowe, Nagrody i Wyróżnienia Sportowe Gminy Zielonki na 2017 rok dla zawodników oraz trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie: przyznania Stypendiów, Nagród i Wyróżnień Sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendia Sportowe przyznano następującym zawodnikom:

Czytaj więcej...