Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

W dniu 24 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zielonkach. Do konkursu przystąpiło 3 kandydatów.

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora ww. Przedszkola. Konkurs został zatwierdzony Zarządzeniem nr 122/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 maja 2016 roku.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36a ust. 1, ust. 2 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156) Wójt Gminy Zielonki w dniu 14 czerwca 2016 roku podjął Zarządzenie nr 141/2016, którym powierzył pani mgr Kindze Dziedzic stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zielonkach, na okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

 

 

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, korzystającym w roku szkolnym 2015/2016 ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne dla uczniów. Faktury/rachunki mają dotyczyć: zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego, finansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka w wycieczkach szkolnych (realizowanych w ramach podstawy programowej). Łączna kwota przedkładanych faktur/rachunków nie może przekraczać kwoty przyznaje pomocy i obejmującej okres od stycznia do czerwca 2016 roku.  

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 10 czerwca 2016 r. Wypłata II transzy będzie dokonywana na bieżąco w miarę wpływu ww. rozliczeń. Termin wypłat potrwa do dnia 30 czerwca 2016 roku włącznie.

Ważne: każda faktura/rachunek winny zawierać opis. Wzory opisów można pobrać w zakładce: pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów lub bezpośrednio tutaj.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej, który był pisany przez uczniów 4 kwietnia 2016 r. Uczniowie z gminy Zielonki, zarówno z języka polskiego jak i z matematyki i języka angielskiego, uzyskali średnią punktów powyżej średniej powiatu i województwa. 

Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy wyników !

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki :

1) stanowisko urzędnicze – Referent ds m.in. pomocy materialne dla uczniów o charakterze socjalnym - WEJDŹ,

2) stanowisko urzędnicze – Referent ds m.in. organizacji pracy szkół i przedszkoli – WEJDŹ.

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 23 maja 2016 roku.

Informuje, że rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017, szczegóły tutaj lub bezpośrednio na stronie BIP GZEAS w Zielonkach w zakładce zamówienia publiczne. Od 1 września 2016 dowóz uczniów realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

  • Zespół Szkół w Bibicach – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie, 
  • Zespół Szkół w Korzkwi – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie,
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki, 
  • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - POLTRANS Spółka z o.o., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Rozkłady jazdy autobusów na rok szkolny 2016/2017 zostaną ustalone przez dyrektorów ww. szkół z przewoźnikami i dostępne będą w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach.

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12 285-04-90 wew. 109.

W dniu dzisiejszym 198 uczniów III klas, z gimnazjów na terenie gminy Zielonki, zakończyło zdawanie egzaminu gimnazjalnego.  18 kwietnia uczniowie napisali egzamin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 19 kwietnia napisali egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. W trzecim dniu - 20 kwietnia - gimnazjaliści przystąpili do egzaminów z języka obcego ( poziom podstawowy i rozszerzony).

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 17 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym  24 czerwca 2016 roku.

Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w każdym dniu egzaminu,  publikowane są arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym

  • ok. godz. 13:00 – pierwszy arkusz z danego dnia,
  • ok. godz. 16:00 – drugi arkusz z danego dnia.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 w danym przedszkolu korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora przedszkola deklaracje o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu. Termin składania deklaracji rozpoczyna się od 7 marca i potrwa do dnia 14 marca 2016 roku. Wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępne są do pobrania bezpośrednio w sekretariatach przedszkoli.

Po zakończeniu zbierania ww. deklaracji dyrektorzy przedszkoli ogłoszą rekrutacje na wolne miejsca, które będą przebiegać zgodnie z uzgodnionym z organem prowadzącym harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 - do pobrania tutaj.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki został ustalony Zarządzeniem nr 18/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 roku - pobierz TUTAJ.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki zostały określone w Uchwale nr IV/5/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. poz. 565) – pobierz TUTAJ.

Informujemy, że na rok szkolny 2016/2017 zapisy i rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przeprowadzana będzie w następujących szkołach podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach,

2) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi,

3) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej,

4) Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach.

Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach nie będzie ogłaszać zapisów i rekrutacji do oddziału przedszkolnego – zapisy dzieci 6-letnich przyjmowane będą w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.