Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki. 

15 września 2016 roku mija termin składania wniosków o dotacje na rok 2017.

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki  pobierz plik (*.pdf).

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf); pobierz plik (*.doc).

 

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 10 września 2016 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 14 września 2016 roku włącznie.

Według stanu na 10 września aktualizowane są dane niezbędne do:

1) oszacowania wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; przepis art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016.198 j.t.),

2) wydania aktów prawnych dotyczących regulacji płac nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dane wg stanu na 10 września aktualizują i przekazują:

- w zakresie liczby uczniów:

1) szkoły publiczne prowadzone przez: jednostki samorządu terytorialnego (JST), osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST,

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i bez uprawnień szkół publicznych (z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych),

3) publiczne i niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych.

- w zakresie liczby nauczycieli:

1) przedszkola publiczne (w tym inne formy wychowania przedszkolnego), szkoły publiczne i placówki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,

2) publiczne kolegia pracowników służb społecznych,

3) organy administracji rządowej, kuratoria oświaty, specjalistyczne jednostki nadzoru, Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Nie prowadzą baz danych oświatowych i nie przekazują danych wg stanu na 10 września następujące podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych:

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2016/2017 będzie można starać się o wsparcie dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.  Stosowne rozporządzenie do pobrania TUTAJ.  Termin składania wniosków do Dyrektorów szkół upływa w dniu 6 września 2016 roku - zgodnie z zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2016 roku. 

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA TUTAJ: *pdf)*doc) lub w zakładce pliki do pobrania/Dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc, w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, udzielana jesuczniom klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum: 

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym, 
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I-III i VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, którzy mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

Czytaj więcej...

Jak co roku od 1 września 2016 roku rusza dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Zespołu Szkół w Bibicach, Zespołu Szkół w Korzkwi i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

 • Zespół Szkół w Bibicach – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie, 
 • Zespół Szkół w Korzkwi – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie,
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki, 
 • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - POLTRANS Spółka z o.o., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów zostaną zamieszczone w późniejszym terminie po ustaleniu z dyrektorami ww. szkół i z przewoźnikami.

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

 

O terminach przerw w nauce, ferii zimowych, egzaminów gimnazjalnych 

można dowiedzieć się TUTAJ lub w zakładce organizacja roku szkolnego.

Z pełnym kalendarzem na rok szkolny 2016/2017 można zapoznać się bezpośrednio

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017. O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/. Wniosek wypełnia się tylko w formie elektronicznej. Vademecum stypendysty do pobrania TUTAJ.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich. 

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” znajduje się na stronie internetowej programu www.dzwoneknaobiad.pl.

 

O czym warto pamiętać, aby zapewnić dziecku bezpieczny wypoczynek, przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdziemy tam informacje na temat organizacji wypoczynku (kolonii, obozów), kwalifikacji kadry, obowiązków organizatora wypoczynku, a także jakie rzeczy spakować dziecku do wakacyjnego bagażu. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na stronie men.gov.pl 

Informujemy, że w miesiącach wakacyjnych przedszkola na terenie gminy Zielonki  prowadzić będą dyżury w poniższych terminach:

 • od 1 lipca 2016 roku do 31 lipca 2016 -  Samorządowe Przedszkole w Zielonkach,
 • od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.