Aktualności

W maju bieżącego roku Wójt Gminy Zielonki zatwierdził konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych w Owczarach, w Korzkwi oraz Woli Zachariaszowskiej.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach została Pani Małgorzata Iskra. Wójt Gminy Zielonki powierzył Pani Małgorzacie Iskrze stanowisko dyrektora szkoły na okres od 31 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z zarządzeniem 135/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 maja 2017 roku.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi wyłonionym w drodze konkursu został dotychczasowy dyrektor szkoły, Pani Regina Styn. Wójt Gminy Zielonki powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi Pani Reginie Styn na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku zarządzeniem nr 136/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 maja 2017 roku.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej wygrała Pani Katarzyna Buczak. Wójt Gminy Zielonki powierzył Pani Katarzynie Buczak stanowisko ww. szkoły na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku zarządzeniem nr 153/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 5 czerwca 2017 roku.
Oficjalne wręczenie aktów powierzeń dla nowych dyrektorów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego 2016/2017 tj. 23 czerwca 2017 roku.

 

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym korzystającym z pomocy świadczeń materialnych o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017, o składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne dla uczniów. Faktury / rachunki muszą dotyczyć m.in.: zakupu przyborów szkolnych, zakupu podręczników szkolnych, zakupu stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Każda faktura/rachunek powinna być opisana według odpowiedniego wzoru. Wzór opisu można pobrać TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. WAŻNE: termin składania ww. dokumentów upływa w dniu 10 czerwca 2017 roku. Wypłata III transzy stypendiów nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

 

W dniu 5 maja 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” - Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki Nr 110/2017 z dnia 5 maja 2017 r. pobierz tutaj

W postępowaniu konkursowym wybrano dwie placówki niepubliczne:

  • Niepubliczne Przedszkole „Zielone Nutki” w Trojanowicach, ul. Krakowska 108, 32-087 Zielonki, ilość miejsc: 64,
  • Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”, ul. Widokowa 35, 32-088 Przybysławice, ilość miejsc: 26.

Wyłonione w drodze otwartego konkursu ww. przedszkola przeprowadzą rekrutację na zasadach obowiązujących dla publicznych przedszkoli na terenie gminy Zielonki:

  • składanie/przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w terminie od 10 – 16 maja 2017 r. 
  • składania wniosków o przyjęcie do przedszkola w terminie od  17 – 26 maja 2017 r. 

Rodzice, którzy zapiszą swoje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zielonki do ww. przedszkoli od 1 września 2017 r. będą ponosić opłatę za pobyt ponad 5 godzin w przedszkolu w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę - UCHWAŁA NR XXV/20/2017 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki pobierz tutaj.

 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki :
1) stanowisko urzędnicze – Referent ds płac – WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 9 czerwca 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty."
   

Do dnia 26.04.2017 r. do godz. 10.00 jest termin składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego po nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”. Ze szczegółami otwartego konkursu można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Zielonki w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia/konkurs ofert na miejsca w niepublic... lub bezpośrednio TUTAJ. 

Informujemy, że od poniedziałku tj. 24 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się zapisy uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej. Informacja o obwodach szkolnych do pobrania tutaj. Zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą do dnia do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Właściwe druki można pobrać bezpośrednio w sekretariatach poszczególnych szkół, ze stron internetowych szkół lub bezpośrednio z zakładki pliki do pobrania/rekrutacja do klas I szkoły podstawowej lub bezpośrednio tutaj (druki do pobrania poniżej)

Uwaga : Jeżeli po zakończeniu zapisów szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

W dniu dzisiejszym 193 uczniów z klas III gimnazjów na terenie gminy Zielonki, zakończyło zdawanie egzaminu gimnazjalnego. 19 kwietnia uczniowie napisali egzamin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 20 kwietnia napisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W trzecim dniu - 21 kwietnia - gimnazjaliści przystąpili do egzaminów z języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony). 

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 23 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym  30 czerwca 2017 roku.

W dniu 3 kwietnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana Uchwała nr XXV/17/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ *pdf) lub w zakładce organizacja roku szkolnego/sieć szkolna, przedszkolna w gminie Zielonki.