Aktualności

Podajemy zbiorcze wyniki rekrutacji do klas I szkół podstawowych w gminie Zielonki. Ze szczegółowymi danymi można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania, rekrutacja do klas I szkoły podstawowej. Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej w Szkole Podstawowej w Owczarach nie zostanie uruchomiona klasa I z uwagi na niską liczbę zapisanych uczniów. 

W związku z pojawiającymi się pytaniami rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) informujemy, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego tym dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, które brały udział w tegorocznej rekrutacji do przedszkoli samorządowych i przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert, a które nie dostały się do wybranego przedszkola z powodu braku miejsc.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do publicznego przedszkola, mogą:

  1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.
  2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), tj. wszczyna procedurę rozpatrującą odwołanie i wydaje stosowną decyzję administracyjną zawierającą, m.in. uzasadnienie wydanej decyzji i pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji ze wskazaniem terminów i organu, do którego należy złożyć odwołanie.
  3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola.

Wójt Gminy Zielonki w dniu 20 czerwca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018”. Termin realizacja zadania od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku. Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Urzędu Gminy Zielonki w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia/konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych. Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2017 roku o godz. 10.00. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki. 

W wyniku rekrutacji do przedszkoli publicznych, do niepublicznych przedszkoli, w których pozyskano dodatkowo wolne miejsca, i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostało się łącznie 526 dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy i nie przyjętych do publicznych przedszkoli wyniosła 65 dzieci w wieku od 2,5 lat do 5 lat. Ze szczegółowymi danymi można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania, rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Zgodnie z ustawą-Prawo oświatowe, prawo do realizacji wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Takich dzieci mamy 61 (w tym 3 dzieci jest w niepublicznym przedszkolu, w którym gmina pozyskała wolne miejsca). Na dzień 22 czerwca 2017 roku gmina Zielonki dysponuje 15 wolnymi miejscami w Niepublicznym Przedszkolu „Zielone Nutki” w Trojanowicach i w Niepublicznym Przedszkolu „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej oraz 5 wolnymi miejscami w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach w grupie dzieci 6-letnich. Dlatego w celu zapewnienia możliwość do realizacji wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zielonki w wieku od 3 lat do 5 lat i które w wyniku rekrutacji nie dostały się do publicznych przedszkoli, Wójt Gminy Zielonki zdecydował o ponownym ogłoszeniu konkursu na pozyskanie dodatkowych 43 miejsc w niepublicznych przedszkolach działających na terenie naszej gminy. Rozstrzygnięcie powyższego konkursu planowane jest na dzień 14 lipca 2017 r.  

Do końca lipca 2017 r. rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które zamieszkują na terenie gminy Zielonki i które w wyniku rekrutacji nie dostały się do publicznych przedszkoli, zostaną pisemnie powiadomieni o możliwości zapisania do niepublicznych przedszkoli, które zgłosiły się i zostały wybrane w wyniku ogłoszonego konkursu ofert. Odpłatność za pobyt w niepublicznym przedszkolu wskazanym przez gminę wynosi tyle samo co w przedszkolach publicznych tj. 1,00 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

Anna Soblik

Dyrektor GZEAS w Zielonkach

O czym warto pamiętać, aby zapewnić dziecku bezpieczny wypoczynek, przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdziemy tam informacje na temat telefonów alarmowych, gdzie sprawdzić organizatora wyjazdu naszego dziecka oraz m.in. uzyskać wiedzę na temat zagrożeń dot. substancji psychoaktywnych. Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku (tutaj) . Ze szczegółami można zapoznać się bezpośrednio na stronie men.gov.pl.

 

Gimnazjaliści ze szkół na terenie naszej gminy uzyskali wyniki z egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej powiatu i województwa małopolskiego (ze wszystkich część egzaminu tj. części humanistycznej, części matematyczno- przyrodniczej i języka obcego nowożytnego). 

Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy wyników ! Życzymy dostania się do wybranych i wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 1−5 czerwca 2017 r. Egzamin gimnazjalny zdawało 193 uczniów i składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.