Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) wprowadziła nowe zapisy w zakresie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół z jednoczesnym terminem ich obowiązywania tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

Wobec powyższego w dniu 24 listopada 2016 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę nr XXII/65/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2016 roku pod poz. 7598 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Ze szczegółowym tekstem ww. uchwały i załącznikami do niej można zapoznać się w zakładce pliki do pobrania/dotacja - niepubliczne placówki lub bezpośrednio tutaj.

Jednocześnie informujemy, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznej szkoły od miesiąca stycznia 2017 roku będą naliczane, wypłacane i rozliczane zgodnie z ww. przepisami.

Zbiorcze sprawozdanie z liczby uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2016/2017 zostało przekazane do Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z otrzymanymi bazami oświatowymi w naszych szkołach i przedszkolach, w bieżącym roku szkolnym, uczy się 2 495 dzieci i młodzieży. Ubyło nam 106 dzieci i 2 oddziały klasowe w stosunku do poprzedniego roku szkolnego - od 1 września 2016 r. dzieci w wieku 7 lat rozpoczęły obowiązek nauki w klasie I szkoły podstaowej, a dzieci w wieku 6 lat obowiązek przygotowania przedszkolnego. Szczegółowe zestawienie liczbowe z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola można zobaczyć w zakładce System Informacji Oświatowej - SIO lub pobrać tutaj *xlsx)

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 została w dniu 31 października 2016 roku przedłożona Radzie Gminy Zielonki. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami TUTAJ lub w zakładce informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. Obowiązek złożenia takiej informacji wynika z art 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Wójt Gminy Zielonki podjął w tej sprawie Zarządzenie nr 252/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 30 września 2016 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 października 2016 roku włącznie.

Dane wg stanu na 30 września aktualizują i przekazują:

1) Szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7, 9-11 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że kryterium decydującym o tym, czy dany podmiot powinien prowadzić bazę danych oświatowych, jest założenie go na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W akcie założycielskim (dla szkół i placówek publicznych) lub we wpisie do ewidencji (dla szkół i placówek niepublicznych) podmiot ten powinien być identyfikowany przez typ określony w w/w artykule. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie określonym w art. 107, odpowiednio do statutowego zakresu ich działania. Te z nich, które prowadzone są przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie ograniczonym przez zapis art. 107 ust. 7 ustawy (podmioty te podają tylko przeciętne wynagrodzenie nauczycieli zamiast wynagrodzeń z wyszczególnieniem ich składników i nie podają danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi, a szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych nie podają ponadto kosztów ich prowadzenia).

2) Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy Karty  Nauczyciela. Chodzi tu o zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, działające na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 382, późn. zm.). Podmioty te prowadzą bazy danych oświatowych tylko w zakresie dotyczącym zatrudnionych w nich nauczycieli.

Czytaj więcej...

Nawiązując do §4. Uchwały nr XII/73/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7946), przypominamy o konieczności złożenia wniosku o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Zielonki na rok 2017 – w terminie do dnia 30 września 2016 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej http://gzeas.zielonki.org/ w zakładce „pliki do pobrania”. Miejsce złożenia wniosku dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 117, 32-087 Zielonki.

Ponadto, jeżeli przewidują Państwo w 2017 roku organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (§1 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – Dz.U. z 2013 r. poz. 529) to należy w terminie do 30 września 2016 r. podać informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – przykładowy wzór wniosku w zakładce pliki do pobrania. Zmiana ta została wprowadzona art. 1 pkt 78) lit. n) - Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) w brzmieniu „3ac. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe (…) , które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę (…) poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji” oraz zgodnie z art. 27. ust. 2 ww. ustawy „W przypadku dotacji, o których mowa (…) w art. 90 ust. 2a, 2b, (…) 2d (…), udzielanych na rok 2017, informację o planowanej liczbie odpowiednio (…) uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (…) podaje się do dnia 30 września 2016 r.”  Powyższa zmiana ustawy o systemie oświaty wchodzi w życie od dnia 01.01.2017 roku.

Ponadto przypominamy o obowiązku – zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - zgłoszenia w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. Dotyczy to m.in.: informacji o warunkach lokalowych, statucie, danych dot. kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, danych osoby prowadzącej placówkę.

 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki w nowym roku szkolnym 2016/2017. Pomoc udzielana będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Pomoc przysługuje uczniom, u których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł netto. Wysokość stypendium szkolnego określa uchwała Rady Gminy Zielonki w sprawie zmiany wyżej wymienionego Regulaminu do pobrania TUTAJ.

 

Termin składania wniosków: od dnia 1 WRZEŚNIA do dnia 15 WRZEŚNIA  2016 ROKU włącznie (termin ustawowy).

Miejsce składania wniosków: dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II. 

Wnioski do pobrania tutaj: *doc, *pdf   oraz w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II. Od 25 sierpnia 2016 roku wnioski będą dostępne w sekretariatach szkół na terenie gminy Zielonki.