Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w dniach od 24 lutego 2017 r. do 03 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wypełnienie ankiet – formularzy uwag/propozycji dostępnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, I p. (pok. 02) oraz na stronie internetowej gminy. 

Wypełnione ankiety -formularze uwag/propozycji będzie można:

1) przesłać listownie na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu) lub

2) składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach (decyduje data wpływu) lub

3) przesłyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu),

w wyżej określonym terminie.

Ankiety – formularze uwag/propozycji zostaną udostępnione nie później niż w dniu 24.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Zielonki

/-/ mgr Bogusław Król

Zielonki 16.02. 2017 r.

W dniu 23 stycznia 2017 roku weszła w życie Uchwała nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach (pobierz tutaj *pdf). Zgodnie z ww. uchwałą od 1 stycznia 2017 roku prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, przedszkoli i organów gminy Zielonki w zakresie oświaty, sportu i promocji zdrowia powierzone zostało Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Zielonkach. Jednostce organizacyjnej gminy Zielonki nadano nowy statut w którym określono szczegółowy zakres realizowanych zadań. Z nowym Statutem można zapoznać się w zakładce Statut lub bezpośrednio na stronie Biuletynu Informacji Publiczne - BIP GZEAS.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki, została ogłoszona podstawowa kwota dotacji w roku 2017 dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zielonki, która wynosi: 8.320,03 zł. Ogłoszona została również statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zielonki, która została pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych i wynosi ona 334 uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższe informacje będą aktualizowane w terminach przewidzianych ww. ustawą. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Urzędu Gminy Zielonki w zakładce Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba.... . 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zielonki w roku 2017 zostało ustalony i podpisany przez Wójta Gminy Zielonki. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce pliki do pobrania lub na stronie BIP - GZEAS. W roku 2017 na realizację powyższego zadania zaplanowano w budżecie gminy Zielonki środki finansowe w wysokości 97 217,00 zł. 

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2017 ROKU prosimy składać zgodnie ze wzorami, które są do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Samorząd Gminy Zielonki w roku 2017 zdecydował o przekazaniu na rozwój sportu 300 tysięcy złotych. Do dnia 15 września 2016 roku - zgodnie z Uchwałą nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 - wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 8 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017.

Powołana przez Wójta Gminy Zielonki Komisja Konkursowa, na posiedzeniach w dniach 24 października 2016 roku i 10 stycznia 2017 roku, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2017 i przedstawiła Wójtowi Gminy Zielonki propozycję wysokości kwoty dotacji dla poszczególnych wnioskodawców - protokół na stronie BIP GZEAS w Zielonkach.

W dniu 17 stycznia 2017 roku, stosownym zarządzeniem, Wójt Gminy Zielonki przyznał wsparcie finansowe na realizację zadań gminy Zielonki z zakresu sportu w 2017 rok - Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 28 stycznia 2016 roku do pobrania TUTAJ *pdf).

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dla społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki może aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej, karate i zajęcia modelarskie.

Szkoły w województwie małopolskim rozpoczynają ferie zimowe od dnia 30.01.2017r. (poniedziałek) i kończą w dniu 10.02.2017r. (piątek).

W tym roku szkolnym organizatorami zajęć w czasie ferii zimowych jest: Zespół Szkół w Korzkwi i Szkoła Podstawowa w Owczarach. Dla uczniów Zespołu Szkół w Zielonkach organizatorem zajęć jest Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. W szkołach zajęcia odbywają się w pierwszym tygodniu ferii, od 30.01.17 r. do 03.02.17 r. i prowadzone są w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W CKPiR zajęcia odbywają się przez całe ferie. Będą: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, a także wycieczka na laserowy paintball, do kina i na łyżwy. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Owczarach, na stronie internetowej Zespołu Szkół w Korzkwi lub TUTAJ i na stronie CKPiR lub tutaj.

 

Dnia 15 stycznia 2017 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej - kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe - rozliczenia wykonania w 2016 roku zadania w zakresie rozwoju sportu, na które gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe. Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Zielonki – druk do pobrania na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania lub tutaj: *pdf), *doc).

Informujemy, że od dnia 7 listopada 2016 roku obowiązuje nowa uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki. Powyższa Uchwała nr XXI/52/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. została opublikowana w dniu 24 października 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zgodnie z ww. uchwałą termin składania wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyóżnienia sportowe upływa w dniu 15 stycznia 2017 roku. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w terminie do 15 pażdziernika 2016 roku zachowują ważność i będą rozpatrywane w oparciu o przedlożone wnioski.

Nowa uchwała w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych dostępna jest TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania.