Aktualności

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 30 września 2017 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 4 października 2017 roku włącznie.

Czytaj więcej...

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki:

1) stanowisko urzędnicze – Referent (do księgowości) - WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 29 września 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” realizuje projekt pn. W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.   

11 listopada 2018 roku obchodzone będzie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym warto, a nawet trzeba podkreślić jak ważne, dla nas Polaków, było to wydarzenie. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Dodatkowo istotne jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, a także budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.

Pierwsze zadanie realizowane w ramach projektu polegało będzie na przeprowadzeniu konkursu wiedzy historycznej związanej właśnie z dniem 11 listopada 1918 roku oraz z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs skierowany będzie do następujących kategorii wiekowych: I kategoria skierowana do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, II kategoria skierowana do uczniów z klasy VII szkoły podstawowej i uczniów z klasy II-III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. Konkurs ten będzie idealnym uzupełnieniem programu nauczania dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Nawiązując do §4. Uchwały nr XXII/65/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 7598), przypominamy o konieczności złożenia wniosku o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Zielonki na rok 2018w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej http://gzeas.zielonki.org/ w zakładce „pliki do pobrania”.

 

Miejsce złożenia wniosku: dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 117, 32-087 Zielonki.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki.

15 września 2017 roku mija termin składania wniosków o dotację na rok 2018.

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Zielonki - pobierz TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/dotacja sport.

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*doc).

 

W dniu 30 sierpnia 2017 roku Wójta Gminy Zielonki przyjął nowe zarządzenie określające zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Z powyższym Zarządzeniem nr 222/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2017 roku można zapoznać się TUTAJ i w zakładce pliki do pobrania/dowóz uczniów lub na BIP-ie GZEAS-u.

 

Od 1 września 2017 roku w szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki będzie się uczyć łącznie 2187 uczniów w 106 oddziałach klasowych. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym przybyło 41 uczniów i 4 oddziały klasowe. Poniżej zestawienie tabelaryczne liczby uczniów i liczby oddziałów w poszczególnych szkołach podstawowych wg. przedłożonych aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół na dzień 1.09.2017 r., które zostały przekazane do zaopiniowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, a następnie będą zatwierdzane przez organ prowadzący. 

Poziom oddziału szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 

 

Szkoła Podstawowa

w Bibicach

Szkoła Podstawowa

w Zielonkach 

Szkoła Podstawowa

w Korzkwi 

Szkoła Podstawowa

w Woli Zachariaszowskie

Szkoła Podstawowa

w Owczarach 

 

OGÓŁEM

Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów  Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów  Liczba oddziałów Liczba uczniów  Liczba oddziałów
0  0 0 75  3 20  1 18  1 15  1 128 6
1  95 4 72  31 14  213 11 
2  56 40 19 16 9 140
3  142 133 18  36  338  18 
4  112 119  6 50 23  10  314  15 
5  109 91  27  21  253  11 
6  75 71  22  16  193 
7  97 73 40  12  224  12 
Razem SP 686 30 674 32 227 11  156 60  1803  90 
II gimnazjum 53 3 76 3 31 26 1 0 186  8
III gimnazjum 74  76  3 26  22  198 
Razem klasy gimnazjalne 127 6 152  6 57 48 2 0 384  16 
OGÓŁEM 813 36  826   38 284 13  204 11 60  2187 106 

        Od 4 września 2017 roku uruchamiany jest dowóz uprawnionych uczniów do szkół – Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Czytaj więcej...