Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2017 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 kwietnia 2017 roku włącznie. 

Przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. "nowym SIO".  Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br.

Dane wg stanu na 31 marca 2017 roku aktualizują i przekazują:

Zakres przedmiotowy ustawy, tj. zakres danych, jakie gromadzone są w systemie informacji oświatowej, określony jest w art. 107 ustawy i uszczegółowiony w rozporządzeniu. Zakres podmiotowy SIO określony jest w art. 108 ustawy. Jednocześnie art. 108 określa, jakie zbiory danych powinny być gromadzone przez poszczególne podmioty zobowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych. Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia baz danych oświatowych są:

1) Szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 7, 9-11 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że kryterium decydującym o tym, czy dany podmiot powinien prowadzić bazę danych oświatowych, jest założenie go na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. W akcie założycielskim (dla szkół i placówek publicznych) lub we wpisie do ewidencji (dla szkół i placówek niepublicznych) podmiot ten powinien być identyfikowany przez typ określony w w/w artykule.

Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie określonym w art. 107, odpowiednio do statutowego zakresu ich działania. Te z nich, które prowadzone są przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzą bazy danych oświatowych w zakresie ograniczonym przez zapis art. 107 ust. 7 ustawy (podmioty te podają tylko przeciętne wynagrodzenie nauczycieli zamiast wynagrodzeń z wyszczególnieniem ich składników i nie podają danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi, a szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych nie podają ponadto kosztów ich prowadzenia).

Czytaj więcej...

W 2017 roku Gmina Zielonki po raz kolejny otrzymała pomoc finansową w kwocie 22.300,00 złotych na realizacje małopolskiego projektu pn. „Już Pływam” w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu to kwota 77.819,26 zł, dofinansowanie na ten cel z budżetu Województwa Małopolskiego wyniesie 22.300,00 zł. Pozostałe koszty nauki pływania dla uczniów w wysokości 40.719,26 zł - pokryje gmina Zielonki oraz rodzice uczestników w wysokości 14.800,00 zł (100,00 zł za kurs) jako wkład własny gminy.

Projekt „Już pływam” realizowany jest przez samorząd Województwa Małopolskiego od 2007 roku, a gmina Zielonki uczestniczy w nim już 6 raz. Celem projektu jest promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla wypoczynku i uprawiania sportu.

Wyjazdowe, pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych odbywać się będą od marca do czerwca 2017 roku i od września do grudnia 2017 roku. Obejmą one łącznie 146 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki:

  • 43 uczniów - szkoła podstawowa w Bibicach,
  • 75 uczniów - szkoła podstawowa w Zielonkach,
  • 13 uczniów - szkoła podstawowa w Woli Zachariaszowskiej,
  • 15 uczniów - szkoła podstawowa w Korzkwi.

Zajęcia dla wszystkich uczestników projektu "Już Pływam" odbywać się będą w Parku Wodnym w Krakowie. Uczestnicy projektu „Już Pływam” nauczą się pływać oraz zasad bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorzy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2016.1927).

Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" zostanie opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej tzw. nowego SIO.

 

Wójt Gminy Zielonki w dniu 8 marca 2017 roku przyznał Stypendia Sportowe, Nagrody i Wyróżnienia Sportowe Gminy Zielonki na 2017 rok dla zawodników oraz trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie: przyznania Stypendiów, Nagród i Wyróżnień Sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendia Sportowe przyznano następującym zawodnikom:

Czytaj więcej...

Z uwagi na zmianę przepisów edukacyjnych terminy postępowań rekrutacyjnych dla uczniów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, ulegają przesunięciu na miesiąc kwiecień-maj 2017 roku. 

Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) stanowi, że termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 określa do dnia 15 kwietnia 2017 roku organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową. Ustalono również,

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zielonki rozpoczął konsultacje społeczne na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego. Odbędą się one w dniach od 24 lutego do 3 marca 2017 r. w formie wypełnienia ankiety – formularza uwag/propozycji, które będzie można składać do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 15.00.

Ankiety – formularze uwag/propozycji należy: - wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu) lub - wysłać pocztą tradycyjną na adres: 
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół  w Zielonkach, 
ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu) 
lub złożyć na Dziennik Podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  w Zielonkach (decyduje data wpływu).

Więcej informacji na ten temat na stonie internetowej gminy Zielonki w zakładce: Konsultacje Społeczne tutaj: oraz w Biuletymie Informacji Publicznej - WEJDŹ

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, którym w roku szkolnym 2016/2017 przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówo składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Faktury, rachunki dotyczyć mają m.in. zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego jako wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego, zakupu zajęć dodatkowych. Ważne: każda faktura, rachunek winien zawierać stosowny opis. Wzory opisów można pobrać bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 10 marca 2017 r.  Wypłaty II transzy pomocy, realizowane przez GZEAS w Zielonkach, nastąpią do dnia 31 marca 2017 r.