Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki :

1) stanowisko urzędnicze – Referent ds m.in. pomocy materialne dla uczniów o charakterze socjalnym - WEJDŹ,

2) stanowisko urzędnicze – Referent ds m.in. organizacji pracy szkół i przedszkoli – WEJDŹ.

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 23 maja 2016 roku.

Informuje, że rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017, szczegóły tutaj lub bezpośrednio na stronie BIP GZEAS w Zielonkach w zakładce zamówienia publiczne. Od 1 września 2016 dowóz uczniów realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

  • Zespół Szkół w Bibicach – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie, 
  • Zespół Szkół w Korzkwi – Firma Transportowo – Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32- 828 Biadoliny Szlacheckie,
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki, 
  • Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa - POLTRANS Spółka z o.o., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Rozkłady jazdy autobusów na rok szkolny 2016/2017 zostaną ustalone przez dyrektorów ww. szkół z przewoźnikami i dostępne będą w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach.

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12 285-04-90 wew. 109.

W dniu dzisiejszym 198 uczniów III klas, z gimnazjów na terenie gminy Zielonki, zakończyło zdawanie egzaminu gimnazjalnego.  18 kwietnia uczniowie napisali egzamin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 19 kwietnia napisali egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. W trzecim dniu - 20 kwietnia - gimnazjaliści przystąpili do egzaminów z języka obcego ( poziom podstawowy i rozszerzony).

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 17 czerwca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym  24 czerwca 2016 roku.

Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w każdym dniu egzaminu,  publikowane są arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym

  • ok. godz. 13:00 – pierwszy arkusz z danego dnia,
  • ok. godz. 16:00 – drugi arkusz z danego dnia.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 w danym przedszkolu korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora przedszkola deklaracje o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu. Termin składania deklaracji rozpoczyna się od 7 marca i potrwa do dnia 14 marca 2016 roku. Wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępne są do pobrania bezpośrednio w sekretariatach przedszkoli.

Po zakończeniu zbierania ww. deklaracji dyrektorzy przedszkoli ogłoszą rekrutacje na wolne miejsca, które będą przebiegać zgodnie z uzgodnionym z organem prowadzącym harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 - do pobrania tutaj.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki został ustalony Zarządzeniem nr 18/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 roku - pobierz TUTAJ.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki zostały określone w Uchwale nr IV/5/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. poz. 565) – pobierz TUTAJ.

Informujemy, że na rok szkolny 2016/2017 zapisy i rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przeprowadzana będzie w następujących szkołach podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach,

2) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi,

3) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej,

4) Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach.

Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach nie będzie ogłaszać zapisów i rekrutacji do oddziału przedszkolnego – zapisy dzieci 6-letnich przyjmowane będą w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.

Informujemy, że dzieci rozpoczynające realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej zamieszkujące w obwodzie danej szkoły, przyjmowane są na mocy prawa, w oparciu o złożone przez rodzica zgłoszenie zapisu do klasy pierwszej. Wzór zgłoszenia został przyjęty Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 roku i można go pobrać TUTAJ.

W przypadku kiedy liczba miejsc w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest większa, niż liczba zgłoszonych kandydatów dyrektor szkoły ogłasza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca, dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły - zgodnie z harmonogramem na rok szkolny 2016/2017 określającym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki – dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym (Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 - do pobrania tutaj).

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 19/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku – pobierz tutaj.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej zostały określone w Uchwale nr XIII/93/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2015 roku – pobierz tutaj.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 stycznia 2016 roku pod pozycją nr 176 i weszła w życie 22 stycznia 2016 roku.

Informujemy, że uczniowie kontynuujący realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej gimnazjum, którzy zamieszkują w obwodzie danej szkoły, przyjmowani są na mocy prawa, w oparciu o złożone przez rodzica zgłoszenie zapisu do klasy pierwszej. Wzór zgłoszenia został przyjęty Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 stycznia 2016 roku i można go pobrać TUTAJ.

W przypadku kiedy liczba miejsc w klasie pierwszej gimnazjum jest większa, niż liczba zgłoszonych kandydatów dyrektor szkoły ogłasza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca, dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum, dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym, który jest ogłaszany przez kuratora oświaty TUTAJ.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 20/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku – pobierz tutaj.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum zostały określone w Uchwale Rady Gminy Zielonki nr XIII/94/2015 z dnia 29 grudnia 2016 roku - pobierz tutaj.

Ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 stycznia 2016 roku pod nr 177 i weszła w życie w dniu 22 stycznia 2016 roku.

219 uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych w gminie Zielonki napisało dzisiaj sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych można zapoznać się z arkuszami wykorzystanymi na dzisiejszym sprawdzianie. 

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 27 maja 2016 r. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  przez OKE 17 czerwca 2016 r. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 r. wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.