Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

 

O terminach przerw w nauce, ferii zimowych, egzaminów gimnazjalnych 

można dowiedzieć się TUTAJ lub w zakładce organizacja roku szkolnego.

Z pełnym kalendarzem na rok szkolny 2016/2017 można zapoznać się bezpośrednio

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017. O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/. Wniosek wypełnia się tylko w formie elektronicznej. Vademecum stypendysty do pobrania TUTAJ.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich. 

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” znajduje się na stronie internetowej programu www.dzwoneknaobiad.pl.

 

O czym warto pamiętać, aby zapewnić dziecku bezpieczny wypoczynek, przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Znajdziemy tam informacje na temat organizacji wypoczynku (kolonii, obozów), kwalifikacji kadry, obowiązków organizatora wypoczynku, a także jakie rzeczy spakować dziecku do wakacyjnego bagażu. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na stronie men.gov.pl 

Gimnazjaliści ze szkół na terenie naszej gminy uzyskali wyniki z egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej powiatu i województwa małopolskiego (ze wszystkich część egzaminu tj. części humanistycznej, części matematyczno- przyrodniczej i języka obcego nowożytnego). 

Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy wyników ! Życzymy dostania się do wybranych i wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia 2016 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 1−3 czerwca 2016 r. Egzamin gimnazjalny zdawało 198 uczniów i składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Informujemy, że w miesiącach wakacyjnych przedszkola na terenie gminy Zielonki  prowadzić będą dyżury w poniższych terminach:

  • od 1 lipca 2016 roku do 31 lipca 2016 -  Samorządowe Przedszkole w Zielonkach,
  • od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach. 

W dniu 24 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zielonkach. Do konkursu przystąpiło 3 kandydatów.

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora ww. Przedszkola. Konkurs został zatwierdzony Zarządzeniem nr 122/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 27 maja 2016 roku.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 36a ust. 1, ust. 2 i ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156) Wójt Gminy Zielonki w dniu 14 czerwca 2016 roku podjął Zarządzenie nr 141/2016, którym powierzył pani mgr Kindze Dziedzic stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zielonkach, na okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

 

 

Przypominamy wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym, korzystającym w roku szkolnym 2015/2016 ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne dla uczniów. Faktury/rachunki mają dotyczyć: zakupu podręczników szkolnych, zakupu przyborów szkolnych, zakupu stroju sportowego, finansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka w wycieczkach szkolnych (realizowanych w ramach podstawy programowej). Łączna kwota przedkładanych faktur/rachunków nie może przekraczać kwoty przyznaje pomocy i obejmującej okres od stycznia do czerwca 2016 roku.  

Termin składania ww. rozliczeń upływa w dniu 10 czerwca 2016 r. Wypłata II transzy będzie dokonywana na bieżąco w miarę wpływu ww. rozliczeń. Termin wypłat potrwa do dnia 30 czerwca 2016 roku włącznie.

Ważne: każda faktura/rachunek winny zawierać opis. Wzory opisów można pobrać w zakładce: pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów lub bezpośrednio tutaj.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej, który był pisany przez uczniów 4 kwietnia 2016 r. Uczniowie z gminy Zielonki, zarówno z języka polskiego jak i z matematyki i języka angielskiego, uzyskali średnią punktów powyżej średniej powiatu i województwa. 

Ze szczegółowymi wynikami można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy wyników !