Aktualności

Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, pobierz TUTAJ.

Zarządzeniem nr 12/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, pobierz TUTAJ

W dniu 15 stycznia 2018 roku (poniedziałek) upływa termin składania sprawozdań z wykorzystania dotacji udzielonej w 2017 roku niepublicznym przedszkolom i niepublicznej szkole działających na terenie gminy Zielonki.

Druk sprawozdania do pobrania Tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/dotacje niepubliczne placówki.

Sprawozdanie należy wypełnić na wzorze druku uchwały obwiązującej do 31 grudnia 2017 r..

Miejsce złożenia sprawozdań za 2017 rok należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

15 stycznia 2018 roku mija termin składania, przez stowarzyszenia kultury fizycznej (kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe),  rozliczenia wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na które gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe w 2017 roku.

Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki – druk do pobrania Tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/Dotacja sport .

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego została opublikowana Uchwała nr XXXIV/115/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych gminy Zielonki (Dz.U.Woj.Mał. z 2018 poz. 232 - publikacja http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2018/232/) 

Nowelizacja wprowadza do ww uchwały m.in.:

  • definicję „mieszkańca” jako osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Zielonki, która rozlicza się lub której rodzic, rodzice/opiekun prawny, opiekunowie prawni rozliczają się w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Zielonki (Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie),
  • wyklucza możliwość równoczesnego starania się przez Zawodnika o Stypendium i Nagrodę Sportową,
  • ustala kolejność wyników, za które przyznawana jest gratyfikacja,
  • zmienia miejsce składania wniosków o przyznanie Stypendium lub Nagrody Sportowej na Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Cały tekst ww uchwały dostępny jest TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe Gminy Zielonki.

Wszystkie szkoły z terenu gminy Zielonki biorą udział w projekcie pn. „Eksperci programowania w podregionie krakowskim”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt jest realizowany w 33 szkołach podstawowych w 6 gminach w podregionie krakowskim. Czas realizacji projektu przewidywany jest na okres: 01.08.2017 – 28.02.2019 r. Jednostką realizującą projekt jest Wyższa Szkoła Humanitas z Sosnowca.

Czytaj więcej...