Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.   Zgodnie z zapisami ustawy ten dzień jest

Czytaj więcej...

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie  sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  do dnia 15 października 2014 roku rodzice przedkładają do Dyrektora szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się dziecka. Szczegóły komunikatu tutaj.  Uczniowie klas VI będą pisać sprawdzian w nowej formule o której można dowiedzieć się klikając na obrazek obok.  

Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji w zakładce aktualności ukazały się dwa ważne komunikaty dotyczące:

  • rozliczania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego według stanu na 30 września 2014 roku,
  • nowych kategorii pracowników niepedagogicznych w szkołach według stanu na 30 września 2014 r.

Wszystkie jednostki składające sprawozdanie SIO proszę o uwzględnienie tych informacji przy wypełnianiu tabeli OB1, tabeli OB2 i tabeli W2.

Czytaj więcej...

  • Szkoły i przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne przedszkola wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki przekazują w terminie do dnia 3 października 2014 roku bazę danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2014 roku.

Spis wg stanu na 30 września 2014 roku należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.7 - pobierz tutaj 

Ważne: 

Czytaj więcej...

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki w nowym roku szkolnym 2014/2015. Pomoc materialna udzielana będzie zgodnie z gminnym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Pomoc przysługuje uczniom u których dochód w rodzinie na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 dostępne są w na stronie internetowej GZEAS pobierz (*pdf), pobierz (*doc)

Czytaj więcej...