Rada Gminy Zielonki podjęła 2 uchwały dotyczące wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z obszaru naszej gminy:

  1. Uchwałę Nr XL/53/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki -  pobierz tutaj lub w zakładce pliki od pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.
  2. Uchwałę Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - pobierz tutaj lub w zakładce pliki od pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

W ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, ustanowiono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Zielonki i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki jako formy pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Mają one na celu wspierać uzdolnionych uczniów w edukacji i w rozwijaniu ich szczególnych uzdolnień oraz promować ich wysokie wyniki w nauce, a także osiągnięcia naukowe oraz artystyczne uczniów. Rada Gminy Zielonki, ustanawiając powyższe formy wsparcia, chce motywować uczniów do nauki oraz do rozwijania ich uzdolnień.

Warunkiem przyznania nagrody lub stypendium jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia wniosku o przyznanie nagrody lub stypendium na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki.

Terminy składania wniosków:

  • do dnia 18 czerwca danego roku szkolnego o Nagro Edukacyjną Wójta Gminy Zielonki,
  • do dnia 15 lipca danego roku szkolnego Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 10 lub pod numerem tel. 12 285 02 98 wew. 104.