Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

W dniu 23 stycznia 2017 roku weszła w życie Uchwała nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach (pobierz tutaj *pdf). Zgodnie z ww. uchwałą od 1 stycznia 2017 roku prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, przedszkoli i organów gminy Zielonki w zakresie oświaty, sportu i promocji zdrowia powierzone zostało Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Zielonkach. Jednostce organizacyjnej gminy Zielonki nadano nowy statut w którym określono szczegółowy zakres realizowanych zadań. Z nowym Statutem można zapoznać się w zakładce Statut lub bezpośrednio na stronie Biuletynu Informacji Publiczne - BIP GZEAS.