Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) wprowadziła nowe zapisy w zakresie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół z jednoczesnym terminem ich obowiązywania tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

Wobec powyższego w dniu 24 listopada 2016 roku Rada Gminy Zielonki podjęła Uchwałę nr XXII/65/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 14 grudnia 2016 roku pod poz. 7598 i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Ze szczegółowym tekstem ww. uchwały i załącznikami do niej można zapoznać się w zakładce pliki do pobrania/dotacja - niepubliczne placówki lub bezpośrednio tutaj.

Jednocześnie informujemy, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznej szkoły od miesiąca stycznia 2017 roku będą naliczane, wypłacane i rozliczane zgodnie z ww. przepisami.