Aktualności

20 maja 2019 roku odbył się X Międzyszkolny Turniej Warcabowy, w którym uczestniczyło 28 uczestników z przedszkola i czterech szkół z terenu gminy Zielonki. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki, medale i nagrody rzeczowe, dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal.

Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Patryk WOŹNIAK – Szkoła Podstawowa w Owczarach,
 • II miejsce – Alicja ŚWIDERSKA – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach,
 • III miejsce – Jan GRĄBKA Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • IV miejsce – Oliwia FIRLEJ - Szkoła Podstawowa w Korzkwi

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Julia MIERZWA - Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • II miejsce – Szymon BLADY - Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • III miejsce – Bartosz SARAMAK – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • IV miejsce – Natalia SOSNOWSKA – Szkoła Podstawowa w Owczarach

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju.

Z relacją zdjęciową z Turnieju można zapoznać się TUTAJ

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze do księgowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 20 maja 2019 roku. Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w zakładce PRACA W GZEAS: https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,m,319446,2019.html

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 600 zł/mc lub 2 250 zł/mc (dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Nabór do projektu trwa: od 30.04.2019 r. do 24.05.2019 r. Szczegóły na stronie www ROPS - www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/opis-projektu-134.html

Informujemy, że gmina Zielonki otrzymała dofinansowanie w ramach funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy”. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 będą uczniami klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki. Projekt rozpocznie się w maju 2019 roku i potrwa do 31.12.2021 roku. W ramach projektu zaplanowane są następujące etapy:

 1. przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców/opiekunów oraz wychowawców;
 2. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci;
 3. badania przesiewowe ukierunkowane na wczesne wykrywanie wad słuchu i wad wymowy.;
 4. działania terapeutyczno-rehabilitacyjne mowy – terapia logopedyczna;
 5. szkolenie higienistek/pielęgniarek szkolnych.

Ponadto szkoły podstawowe biorące udział w projekcie zostaną doposażone w dodatkowe materiały ćwiczeniowe oraz specjalistyczny sprzęt odpowiedni ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów mające na celu bardziej efektywne oraz ciekawsze przeprowadzenie wskazanych badań.

Całkowita wartość projektu na lata 2019-2021 wynosi 143 071,69 zł z czego:

 • współfinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 121 610,93 zł
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 11 059, 44 zł
 • współfinansowanie ze strony gminy Zielonki 10 401,32 zł.

 

W dniu 6 maja 2019 roku ogłoszono przetargi nieograniczone na:

 1. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020”,
 2. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020”.

Termin składania ofert dla przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020”,  upływa w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 09:00.

Termin składania ofert dla przetargu nieograniczonego  na: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zielonki do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020upływa w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 09.15.

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. przetargów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub bezpośrednio tutaj.

 

W tym roku szkolnym ósmoklasiści po raz pierwszy zmierzą się z nową formą egzaminu zewnętrznego, jakim jest egzamin ósmoklasisty. Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych. W pierwszym dniu, w poniedziałek 15 kwietnia b.r., zdają egzamin z języka polskiego, w drugim - z matematyki, zaś w trzecim z języka obcego nowożytnego, wybranego przez ucznia. W naszej gminie do egzaminu ósmoklasisty przystąpi łącznie 221 uczniów ze szkół podstawowych w Bibicach, Zielonkach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Owczar. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną w dniu 14 czerwca 2019 r. Natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasiści otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, tj. w dniu 21 czerwca 2019 roku.

Dobry wynik uzyskany z egzaminu ósmoklasisty to przepustka do wybranej szkoły ponadpodstawowej, dlatego życzymy naszym uczniom powodzenia na egzaminie, osiągnięcia jak najwyższych wyników na miarę swoich możliwości i kontynuacji dalszej edukacji w wymarzonej szkole.

 

 

Egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się  we wszystkich szkołach na terenie gminy Zielonki. Do egzaminu przystąpiło łącznie 186 uczniów trzecich klas gimnazjów włączonych do szkół podstawowych w Bibicach, Zielonkach, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej. Gimnazjaliści zmierzą się z egzaminem w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku.

W pierwszym dniu gimnazjaliści zdają część humanistyczną: rozwiązują odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. W drugim dniu zdają część matematyczno-przyrodniczą: rozwiązują odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). W trzecim dniu egzaminu uczniowie rozwiązują zestawy zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone w dniu 14 czerwca 2019 roku. Natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym tj. w dniu 21 czerwca 2019 roku. 

Dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym to przepustka do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Życzymy naszym gimnazjalistom, aby uzyskane wyniki dały możliwości życiowych planów, a liczba osiągniętych punktów była jak najwyższa.

 

Niepubliczne Żłobek i Przedszkole „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach wspólnie ze Stowarzyszeniem Koalicja dla Gminy Zielonki zapraszają do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie „Eko Dzieciaki witają Wiosnę”, który składa się z dwóch niezależnych bloków:

I. Konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej – termin zgłoszenia do 05/04/2019.

II. Eko-przedmiot użytku codziennego – termin zgłoszenia do 15/04/2019.

Szczegóły dostępne na stronie http://kubisiowyogrod.pl/

Laureaci konkursu recytatorskiego wystąpią podczas pikniku objętym Patronatem Wójta Gminy Zielonki "EKO – DZIEŃ MIESZKAŃCA”, który odbędzie się 12 maja br., Park w Korzkwi.

Tego samego dnia odbędzie się również prezentacja nagrodzonych prac plastycznych.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA
I ŻŁOBKI/KLUBY DZIECIĘCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE