Aktualności

W dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę Nr XL/52/2018 zmieniającą dotychczasową uchwałę Nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Zielonki.   Wraz ze zmianą uchwały nastąpiła zmiana wzoru wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały i zmiana sprawozdania z wykonania zadania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu stanowiący załącznik nr 3 do ww. uchwały.

Nowe warunki i tryb finansowania wraz ze wzorem wniosku i sprawozdania będzie obowiązywał od dnia 30 września 2018 roku - do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/dotacja sport,

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w 2019 roku na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać w terminie do dnia 30 września 2018 roku zgodnie z NOWYM WZOREM WNIOSKU - do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/dotacja sport. 

W dniu 28 czerwca 2018 roku na sesji Rady Gminy Zielonki została podjęta uchwała Nr XL/58/2018  zmieniająca dotychczasowy Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Wraz ze zmianą Regulaminu nastąpiła również zmiana wzoru wniosku o udzielenie ww. pomocy.

Nowy Regulamin i wzór wniosku będą obowiązywały od dnia 01 września 2018 roku. Do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

WAŻNE:

Wnioski o udzielenie stypendium socjalnego zgodnie z NOWYM WZOREM WNIOSKU należy składać w terminie od 01 do 15 września 2018 roku.

Gimnazjaliści znają już wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Ze szczegółowymi wynikami egzaminu w szkołach na terenie gminy Zielonki można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ. Zadania we wszystkich arkuszach egzaminacyjnych sprawdzały, w jakim stopniu uczniowie, opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu siedmiu przedmiotów egzaminacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. W tym roku uczniowie klas gimnazjalnych ze szkoły w  Zielonkach i w Bibicach ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych osiągnęli średnią powyżej średniej gminy, powiatu i województwa.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy! Życzymy wielu dalszych sukcesów i możliwości kontynuacji nauki w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych.

W dniu 7 czerwca 2018 roku zostały zakończone ogłoszone w dniu 4 maja 2018 roku przetargi na dowóz uczniów do szkół. Wyłoniono następujących Wykonawców, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą realizowali ww. zadanie.  Dowóz realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach:

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA „F.T.U. Magdalena Jakubas, Biadoliny Radowskie 236, 32-828 – Biadoliny Szlacheckie

2. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi:

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA „F.T.U. Magdalena Jakubas, Biadoliny Radowskie 236, 32-828 – Biadoliny Szlacheckie

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach - Janusz Kawa Transport Osobowy „BUS”, ul. Bankowa 334, 32-087 Zielonki

4. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych w Krakowie i Waganowicach:

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA „F.T.U. Magdalena Jakubas, Biadoliny Radowskie 236, 32-828 – Biadoliny Szlacheckie

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12 2850-490 wew. 109.

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym korzystającym ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018, o składaniu rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów na cele edukacyjne dla uczniów.

Faktury / rachunki muszą dotyczyć m.in.: zakupu przyborów szkolnych, zakupu podręczników szkolnych, zakupu stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Każda faktura/rachunek powinna być opisana według odpowiedniego wzoru. Wzór opisu można pobrać TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów .http://www.gzeas.zielonki.org/component/jdownloads/category/11-pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow.html?Itemid=-1

WAŻNE: termin składania ww. dokumentów upływa w dniu 10 czerwca 2018 roku. Wypłata III transzy stypendiów nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 roku.

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, do niepublicznych przedszkoli, w których pozyskano dodatkowo wolne miejsca, i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki dostało się łącznie 547 dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Liczba dzieci nieprzyjętych wyniosła 39 w tym 20 dzieci z gminy Zielonki, których rodzice nie podpisali oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Ze szczegółowymi danymi można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania, rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, które przeprowadzały rekrutację na rok szkolny 2018/2019 zostało łącznie 60 wolnych miejsc. Szczegóły w tabeli poniżej. 

Czytaj więcej...

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki:

1) stanowisko urzędnicze – Referent (ds. płac)

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą pocztową lub osobiście do dnia 11 maja 2018 roku. Decyduje data wpływu oferty.

Więcej informacji TUTAJ lub na BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce Praca w GZEAS.