Aktualności

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki, pobierz TUTAJ. Zgodnie z powyższą uchwałą m.in. ustalono:

Kompletnie uzupełniony wniosek, zgodny z nowym wzorem wniosku, należy złożyć  w terminie do dnia 20 października 2018 r. na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 5 lub pod numer tel. 12 285 02 98 wew. 111.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) warunkiem otrzymania w 2019 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, jest otrzymanie przez organ dotujący:

  1. w terminie do 30 września 2018 roku - informacji o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1 do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329)WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI - pobierz TUTAJ.
  2. w terminie do 3 października 2018 roku – danych do systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2018 roku.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 30 września 2018 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 3 października 2018 roku włącznie.

Zmiany w systemie informacji oświatowej

1. Wszystkie zmiany w formularzach, słownikach, kontrolach w dokumentacji SIO udostępnionej na stronie https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/slowniki-i-tabele-pomocnicze/  zaznaczone są kolorem żółtym.

2. Od obecnej edycji SIO w polu nazwa szkoły/placówki w tabeli I1. Identyfikacja obligatoryjnie należy wpisać pełną nazwę zespołu, szkoły/placówki (nazwa powinna być zgodna z nazwą w RSPO). W tym celu pole to zostało poszerzone. Jednocześnie ze względów technicznych zachowane zostało pole „Patron”, co oznacza, że patron będzie występował zarówno w nazwie zespołu, szkoły/placówki, jak i w polu „Patron”.

3. Ocena pracy – jest to nowa rubryka, wprowadzona w związku z wejściem w życie art. 6a ustawy Karta Nauczyciela, z dniem 1 września 2018 r. Ponieważ jest to nowy przepis, wg stanu na 30 września w przypadku większości nauczycieli pole to będzie wypełnione wartością „brak oceny”.

Czytaj więcej...

Rodzic/opiekun prawny składa stosowny wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 1 października 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku   można starać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/wyprawka szkolna. Zgodnie z rozporządzeniem pomoc jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej:

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna z powyższych niepełnosprawności
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

Dofinansowania nie stosuje się, gdy uczeń korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Rodzic/opiekun prawny składa stosowny wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 1 października 2018 r.

Od dnia 25 września 2018 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach projektu „Małopolska Niania 2.0”. Z dofinansowania kosztów zatrudniania niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.  Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie:

  • wsparcie podstawowe – 1 500 zł/m-ąc,
  • wsparcie podwyższone – 2 100 zł/m-ąc, dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, gdy przynajmniej jedno dziecko jest osobą niepełnosprawną). 
Czytaj więcej...

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki.

Termin składania wniosków na rok 2019 mija 30 września 2018 roku.

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 oku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu  pobierz plik (*.pdf).

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf); pobierz plik (*.doc)

Rada Gminy Zielonki podjęła 2 uchwały dotyczące wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z obszaru naszej gminy:

  1. Uchwałę Nr XL/53/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki -  pobierz tutaj lub w zakładce pliki od pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.
  2. Uchwałę Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - pobierz tutaj lub w zakładce pliki od pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

W ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, ustanowiono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Zielonki i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki jako formy pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Mają one na celu wspierać uzdolnionych uczniów w edukacji i w rozwijaniu ich szczególnych uzdolnień oraz promować ich wysokie wyniki w nauce, a także osiągnięcia naukowe oraz artystyczne uczniów. Rada Gminy Zielonki, ustanawiając powyższe formy wsparcia, chce motywować uczniów do nauki oraz do rozwijania ich uzdolnień.

Czytaj więcej...

Zapraszamy

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego flesza o realizowanych inwestycjach oświatowych, który został nakręcony w lipcu tego roku. Aby przejść do filmu prosimy kliknąć miniaturę.

Polecamy

Logowanie