Aktualności

W związku z wypłatą stypendium socjalnego do dnia 31 marca 2019 roku, przypominamy o obowiązku złożenia faktur/rachunków/oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terminie do dnia 27 marca 2019 r. Faktury będą stanowić podstawę do wypłaty należnego świadczenia. Każda faktura powinna być opisana wg określonego wzoru do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania /pomoc materialna o charakterze socjalnym. Wydatki podlegające rozliczeniu w szczególności dotyczą: zakupu podręczników, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia zamiennego po szkole lub na zajęcia WF oraz opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne na które uczęszcza uczeń, a także pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Przedstawione faktury powinny być wystawione za zakupy dokonane w okresie od 1 stycznia 2019 r. Faktury za okres od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. nie będą rozliczane.

W roku 2019 w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 89.343,00 złotych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli powadzonych przez gminę Zielonki.

Zarządzeniem nr 49/2019 z dniu 28 lutego 2019 roku Wójt Gminy Zielonki zatwierdził plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zielonki oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane i maksymalną kwotę dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

W celu uzyskania dofinansowania do danej formy doskonalenia zawodowego nauczyciela należy złożyć do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach w Zielonkach, za pośrednictwem dyrektora szkoły lub przedszkola, wniosek stanowiący załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego zarządzenia do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/doskonalenie zawodowe nauczycieli lub na BIP-ie GZEAS w Zielonkach w zakładce dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli - 2019 rok.

W dniu 5 lutego 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020". Z ogłoszeniem wyników można zapoznać się tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych. Wykaz przedszkoli wyłonionych w konkursie TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/ konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych.

Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, będącymi mieszkańcami gminy Zielonki.

Przedszkola niepubliczne, wyłonione w konkursie, przeprowadzą rekrutację na rok szkolny 2019/2020 na zasadach i w terminie przyjętym dla publicznych przedszkoli w gminie Zielonki, tj. w dniach od 18 lutego do 1 marca 2019 r. Przedszkola te  zapewnią dzieciom z gminy Zielonki, zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, tj. w wymiarze 5 godzin dziennie oraz opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza ustalonym czasem.

Wykaz niepublicznych przedszkoli wyłonionych w drodze konkursu ofert:

 


L.p.

 


Nazwa i adres przedszkola

Liczba miejsc dla dzieci

w oddziałach ogólnodostępnych

w tym dla dzieci posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego

 1.

Niepubliczne Przedszkole "Zielone Nutki"               

ul. Krakowska 108,  32-087 Trojanowice

90

6

 2.

Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"           

ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska

30

1

 3.

 

Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia 2"           

ul. B4 nr 44A,  32-086 Węgrzce

35

6

 

4.

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Poznawcze "MaliWielcy" 

ul. Krakowska 53, 32 - 088 Brzozówka  (z oddziałem zamiejscowym w Januszowicach)

10

3

 5.

Niepubliczne Przedszkole "Uniwersytet Malucha Przedszkole Montessori" 

ul. Galicyjska 16, 32 - 087 Zielonki

10

0

RAZEM

175

16

 

 

Informujemy, iż obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. zapis art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nakłada na rodziców dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach wyłonionych w otwartym konkursie ofert i dotowanych w 100% z budżetu gminy, konieczność złożenia na kolejny rok szkolny do Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach wniosku o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wniosek do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko uczęszcza do niżej wymienionych niepublicznych przedszkoli wyłonionych w otwartym konkursie ofert:

1) Niepubliczne Przedszkole „Zielone Nutki” w Trojanowicach,

2) Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej,

3) Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia2” w Węgrzcach,

wypełniają wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego i dostarczają na dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 – 082 Zielonki.

Składanie ww. wniosku odbywa się w terminie od 11 do 15 lutego 2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzeniem nr 11/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki, jaki należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym. Wzór wniosku do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do ww. wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja - pobierz Tutaj,

  • oświadczenie matki/ojca/opiekuna prawnego o zameldowaniu na pobyt stały/tymczasowy na terenie gminy Zielonki - pobierz Tutaj,

Czytaj więcej...

Zarządzeniem nr 10/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkoły, której organem prowadzącym jest gmina Zielonki. Wzór wniosku do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce: pliki do pobrania rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

Do ww. wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/ojca/ opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki - pobierz tutaj

  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w danej szkole podstawowej - pobierz tutaj

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 obowiązują kryteria i liczba punktów określone w Uchwale Nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 30 marca 2017 r. poz. 2176), pobierz TUTAJ

Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, pobierz TUTAJ.

Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2019 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, pobierz  TUTAJ.