Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach

Aktualności

Małopolska Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany.

Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.

Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji  lub pod numerem telefonu 12 61 54 068, jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 - w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

 

Link do komunikatu KWP Kraków na temat doboru:
http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/malopolska-policja-zaprasza-w-swoje-szeregi
 
Link do szczegółowych informacji na temat doboru:
http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji
 
Link do strony, z której można obejrzeć/załadować film promocyjny o polskiej Policji:
http://www.policja.pl/ftp/filmy/2017/2017-07-24_Polska_policja_dzis.mp4

Jak co roku, przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2017/2018. Pomoc materialna udzielana będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie, u których dochód na jednego członka rodziny netto, nie przekracza kwoty 514,00 zł. Wysokość stypendium szkolnego określa uchwała Rady Gminy Zielonki do pobrania tutaj. Kompletnie uzupełniony wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17.

Termin składania wniosków: od 1 września do 15 września 2017 r.

Wnioski dostępne są:

  • w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach od 21 sierpnia 2017 r., ul. Galicyjska 17, pokój nr 5, II piętro;
  • od dnia 23 sierpnia 2017 r. w sekretariatach szkół na terenie gminy Zielonki;
  • na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania - pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Wniosek można również pobrać bezpośrednio tutaj.

Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, II piętro, pokój nr 5, tel. 12 285 02 98 w. 111.  

 Informuje, że rozstrzygnięte zostały przetargi nieograniczone na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018, szczegóły na stronie BIP GZEAS w Zielonkach w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

Od 1 września 2017 dowóz uczniów realizowany będzie przez następujące firmy przewozowe:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach – Firma Usługowo-Handlowa "ADAM-TOURS" Angela Kuś, Licencjonowany Transport Pasażerski, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków,

- Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi – Firma Usługowo-Handlowa "ADAM-TOURS" Angela Kuś, Licencjonowany Transport Pasażerski, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach - Transport Osobowy „BUS”, Janusz Kawa, ul. Bankowa 34, 32-087 Zielonki,

- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa – Radio-Taxi „PARTNER” Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków.

Rozkłady jazdy autobusów na rok szkolny 2017/2018 zostaną ustalone z przewoźnikami i dostępne będą w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach. Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12 285-04-90 wew. 109.

 

W dniu 14 lipca 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” - Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki Nr 194/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. pobierz tutaj

W postępowaniu konkursowym wybrano dwie placówki niepubliczne:

  • Niepubliczne Przedszkole „Zielone Nutki” w Trojanowicach, ul. Krakowska 108, 32-087 Zielonki, ilość miejsc: 15,
  • Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia 2", ul. B4 nr 44a, 32-086 Węgrzce, ilość miejsc: 28.

 

Podajemy zbiorcze wyniki rekrutacji do klas I szkół podstawowych w gminie Zielonki. Ze szczegółowymi danymi można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania, rekrutacja do klas I szkoły podstawowej. Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej w Szkole Podstawowej w Owczarach nie zostanie uruchomiona klasa I z uwagi na niską liczbę zapisanych uczniów. 

W związku z pojawiającymi się pytaniami rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) informujemy, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego tym dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, które brały udział w tegorocznej rekrutacji do przedszkoli samorządowych i przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert, a które nie dostały się do wybranego przedszkola z powodu braku miejsc.

W tym celu Wójt po raz drugi na mocy Zarządzenia nr 167/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 20 czerwca 2017 r.ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018". Po rozstrzygnięciu konkursu Wójt wystosuje do rodziców ww. dzieci pismo ze wskazaniem miejsca w niepublicznym przedszkolu, w którym gmina wykupi miejsca. Rodzice w wyznaczonym terminie, tj. do 11 sierpnia będą zobowiązani potwierdz zapis dziecka do wskazanego przedszkola.

Reasumując, pozyskane na mocy cytowanego Zarządzenia miejsca w niepublicznych przedszkolach są przeznaczone wyłącznie dla dzieci, które brały udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Przypominamy, że zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do publicznego przedszkola, mogą:

  1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.
  2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), tj. wszczyna procedurę rozpatrującą odwołanie i wydaje stosowną decyzję administracyjną zawierającą, m.in. uzasadnienie wydanej decyzji i pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji ze wskazaniem terminów i organu, do którego należy złożyć odwołanie.
  3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola.