Aktualności

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym dzieci korzystającym ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019, o obowiązku złożenia faktur/rachunków/oświadczeń w terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku. Każda faktura/rachunek powinna być opisana według odpowiedniego wzoru. Wzór opisu można pobrać TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki podlegające rozliczeniu w szczególności dotyczą: zakupu podręczników, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia zamiennego, opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne na które uczęszcza uczeń, a także pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Przedstawione faktury powinny być wystawione za zakupy dokonane w okresie od 1 kwietnia 2019 r. Faktury za okres od 01.09.2018 r. do 31.03.2019 r. nie będą rozliczane.

Gimnazjaliści z terenu gminy Zielonki znają już wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Ze szczegółowymi zbiorczymi wynikami można zapoznać się w zakładce wyniki egzaminów lub bezpośrednio TUTAJ.

Zadania we wszystkich arkuszach egzaminacyjnych sprawdzały, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu siedmiu przedmiotów egzaminacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. W tym roku uczniowie III klas gimnazjalnych po raz ostatni napisali egzamin gimnazjalny. Z większości przedmiotów osiągnięte wyniki z egzaminów są powyżej średniej gminy, powiatu lub województwa. Uczniom, nauczycielom i rodzicom gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów i kontynuacji nauki w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze Referent ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 28 czerwca 2019 roku. Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w zakładce PRACA/ 2019/ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. plac.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczniom klas od IV do VII przyznane zostaną Stypendia Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za ich szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne w roku szkolnym 2018/2019 - uchwała do pobrania Tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

Warunkiem przyznania Stypendium jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia wniosku o przyznanie Stypendium na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu) - wzór wniosku do pobrania Tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki

Szczegółowe kryteria przyznania Stypendium określa § 8 ust. 1 – 3 i § 9 ust. 1 – 3 ww. uchwały:

§ 8. 1. Stypendium naukowe I stopnia może być przyznane uczniowi klasy od IV do VII, który w danym roku szkolnym spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uczęszcza do szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki;

Czytaj więcej...

Informujemy, że w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na koniec roku szkolnego zostaną przyznane Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki dla najlepszego absolwenta danej szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Warunkiem przyznania Nagrody jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego absolwenta wniosku o przyznanie Nagrody na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki. Wzór wniosku do pobrania Tutaj lub

Czytaj więcej...

W dniu 21 maja 2019 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował X Międzyszkolny Turniej Szachowy. Sędzia p. Stanisław Turecki czuwał nad prawidłowym przebiegiem turnieju. W turnieju wzięło udział 66 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, uczniowie klas I- III, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i młodzież z klas VII -VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki, medale i nagrody rzeczowe, dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal.

Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Alicja ŚWIDERSKA – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach

 • II miejsce – Michał NOWAK - Samorządowe Przedszkole w Zielonkach

 • III miejsce – Krzysztof MALIK- Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach

 • IV miejsce –Patryk WOŹNIAK – Szkoła Podstawowa w Owczarach

Czytaj więcej...

20 maja 2019 roku odbył się X Międzyszkolny Turniej Warcabowy, w którym uczestniczyło 28 uczestników z przedszkola i czterech szkół z terenu gminy Zielonki. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki, medale i nagrody rzeczowe, dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal.

Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Patryk WOŹNIAK – Szkoła Podstawowa w Owczarach,
 • II miejsce – Alicja ŚWIDERSKA – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach,
 • III miejsce – Jan GRĄBKA Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • IV miejsce – Oliwia FIRLEJ - Szkoła Podstawowa w Korzkwi

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Julia MIERZWA - Szkoła Podstawowa w Korzkwi
 • II miejsce – Szymon BLADY - Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • III miejsce – Bartosz SARAMAK – Szkoła Podstawowa w Zielonkach
 • IV miejsce – Natalia SOSNOWSKA – Szkoła Podstawowa w Owczarach

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju.

Z relacją zdjęciową z Turnieju można zapoznać się TUTAJ

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 600 zł/mc lub 2 250 zł/mc (dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Nabór do projektu trwa: od 30.04.2019 r. do 24.05.2019 r. Szczegóły na stronie www ROPS - www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/opis-projektu-134.html