Aktualności

Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, pobierz TUTAJ.

Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2019 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, pobierz  TUTAJ.

 

W dniu 11 stycznia 2019 r. ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020”. 

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce "Zamówienia publiczne"/”Konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych”.

Termin składania ofert upływa w dniu 1 lutego 2019 roku.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu).

W 2019 roku na rozwój sportu w Gminie Zielonki przeznaczono 393 000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2018 roku – w terminie do 30 września 2018 roku wpłynęło 6 wniosków od stowarzyszeń sportowych o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku. Wójt Gminy Zielonki po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku., w dniu 2 stycznia 2019 roku stosownym zarządzeniem przyznał wsparcie finansowe na realizację ww. zadania- Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 2 stycznia 2019 roku do pobrania TUTAJ *pdf).

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zielonki oraz zwiększenie dla społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki może aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, unihokej, tenis stołowy, karate.

15 stycznia 2019 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej (kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe) rozliczenia wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu, na które gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe w 2018 roku.

Rozliczenie należy złożyć:

  • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku,
  • na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/74/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Zielonki – druk do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/dotacja sportowa,
  • na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

 

Zgodnie w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018.603 z późn.zm.) żłobki oraz podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z tym obowiązkiem na początku stycznia na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia będzie udostępniony formularz do złożenia sprawozdania – RKZ- 4. Formularz ten będzie dostępny – analogicznie jak pozostałe wnioski i formularze – po zalogowaniu profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. winno być sporządzone i przekazane gminie Zielonki w postaci elektronicznej, za pomocą PIU Emp@tia. Termin przekazania sprawozdania upływa 31 stycznia 2019 r.

Informujemy, że złożenie sprawozdania w PIU Emp@tia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy w Rejestrze Żłobków są wypełnione wszystkie dane. Użytkownik na etapie składania sprawozdania nie będzie mógł samodzielnie ich uzupełnić, gdyż dane będą zaciągane bezpośrednio z Rejestru Żłobków i zablokowane      do edycji. Dlatego też brak wypełnienia danych wymaganych dla określonych rodzajów podmiotów spowoduje brak możliwości przekazania sprawozdania. W takim przypadku podmiot prowadzący żłobek lub instytucję dziennego opiekuna powinien jak najszybciej uzupełnić brakujące dane składając wniosek RKZ-2.

Zgodnie z zapisami §5 ust. 1 Uchwały Nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczną szkołę są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wydatkowania otrzymanej w 2018 roku dotacji, w terminie do 15 stycznia 2019 roku na dziennik podawczy GZEAS w Zielonkach ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych - otrzymana w 2018 roku dotacja w części niewykorzystanej do końca roku 2018, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zielonki w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Wzór sprawozdania do pobrania znajduje się w zakładce: „pliki do pobrania” → kategoria: „dotacja-niepubliczne placówki”.

Zapraszamy

Polecamy

Ferie zimowe w Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub klikając w plakat.

Ferie w CKPiR w Zielonkach plakat

Logowanie