Aktualności

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki.

Termin składania wniosków na rok 2019 mija 30 września 2018 roku.

Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 oku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu  pobierz plik (*.pdf).

Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf); pobierz plik (*.doc)

Rada Gminy Zielonki podjęła 2 uchwały dotyczące wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z obszaru naszej gminy:

  1. Uchwałę Nr XL/53/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki -  pobierz tutaj lub w zakładce pliki od pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.
  2. Uchwałę Nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - pobierz tutaj lub w zakładce pliki od pobrania/Nagroda, stypendium edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

W ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, ustanowiono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Zielonki i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki jako formy pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Mają one na celu wspierać uzdolnionych uczniów w edukacji i w rozwijaniu ich szczególnych uzdolnień oraz promować ich wysokie wyniki w nauce, a także osiągnięcia naukowe oraz artystyczne uczniów. Rada Gminy Zielonki, ustanawiając powyższe formy wsparcia, chce motywować uczniów do nauki oraz do rozwijania ich uzdolnień.

Czytaj więcej...

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki, pobierz TUTAJ. Zgodnie z powyższą uchwałą m.in. ustalono:

Kompletnie uzupełniony wniosek, zgodny z nowym wzorem wniosku, należy złożyć  w terminie do dnia 20 października 2018 r. na dzienniku podawczym GZEAS w Zielonkach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 5 lub pod numer tel. 12 285 02 98 wew. 111.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) warunkiem otrzymania w 2019 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, jest otrzymanie przez organ dotujący:

  1. w terminie do 30 września 2018 roku - informacji o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1 do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329)WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI - pobierz TUTAJ.
  2. w terminie do 3 października 2018 roku – danych do systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2018 roku.

Do dnia 13 września 2018 roku włącznie szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane oświatowe tzw. SIO wg stanu na 10 września 2018 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność. 

Dane wg stanu na 10 września aktualizują i przekazują:

- w zakresie liczby uczniów:

1) szkoły publiczne prowadzone przez: jednostki samorządu terytorialnego (JST), osoby fizyczne i osoby prawne inne niż JST,

2) szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i bez uprawnień szkół publicznych (z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych),

3) publiczne i niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych.

- w zakresie liczby nauczycieli:

1) przedszkola publiczne (w tym inne formy wychowania przedszkolnego), szkoły publiczne i placówki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,

Czytaj więcej...

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2018/2019. Pomoc materialna będzie udzielana zgodnie z nowym Regulaminem udzielania pomocy materialnej do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania – pomoc materialna o charakterze socjalnym. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie, u których dochód na jednego członka rodziny netto, nie przekracza kwoty 528 zł. miesięcznie. Wysokość stypendium szkolnego określa Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania – pomoc materialna o charakterze socjalnym. Kompletnie uzupełniony wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Termin składania wniosków: od 01 września do 15 września 2018 r.

Czytaj więcej...

Od 3 września 2018 r. w szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki będzie się uczyć 2254 uczniów w 108 oddziałach klasowych. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym przybyło 67 uczniów i 2 oddziały klasowe.

Poniżej zestawienie tabelaryczne liczby uczniów i liczby oddziałów w poszczególnych szkołach podstawowych wg przedłożonych aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół na dzień 3 września 2018 r., które zostały przesłane do zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, a następnie będą zatwierdzone przez organ prowadzący.

Od dnia 1 września 2018 roku obowiązuje  art. 10 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), zgodnie z którym w niepublicznych przedszkolach i szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Powyższy wymóg obowiązuje bez względu na wymiar zatrudnienia nauczycieli (wychowawców) i obowiązuje również w sytuacji gdy praca w placówce jest dodatkowym zatrudnieniem nauczyciela (wychowawcy).

Znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela nie dopuszczają możliwości zatrudnienia nauczyciela (wychowawcy) na umowę cywilnoprawną (np. zlecenia).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) niepubliczne przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych. Na podstawie art. 15 ust. 1 – Karta Nauczyciela - w uzasadnionych przypadkach może być – za zgodą kuratora oświaty – zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Zapraszamy

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego flesza o realizowanych inwestycjach oświatowych, który został nakręcony w lipcu tego roku. Aby przejść do filmu prosimy kliknąć miniaturę.

Polecamy

Logowanie