Aktualności

W tym roku szkolnym gimnazjaliści zmierzą się z egzaminem w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2018 roku. W pierwszym dniu zdają część humanistyczną: rozwiązują odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. W drugim dniu zdają część matematyczno-przyrodniczą: rozwiązują odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). W trzecim dniu egzaminu uczniowie rozwiązują zestawy zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W gminie Zielonki do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 197 uczniów z trzecich klas gimnazjów włączonych do szkół podstawowych w Bibicach, Zielonkach, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej. Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego ogłoszone zostaną w dniu 16 czerwca 2018 r. Natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym tj. w dniu  22 czerwca 2018 roku.

Dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym to przepustka do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Życzymy naszym gimnazjalistom, aby uzyskane wyniki dały możliwość realizacji życiowych planów, a liczba osiągniętych punktów była jak najwyższa.

 

W dniu 6 kwietnia 2018 roku w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego zorganizował IX Międzyszkolny Turniej Szachowy W turnieju wzięło udział 63 uczniów z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Zielonki. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, dzieci klas I- III oraz IV VII szkoły podstawowej i młodzież z klas II-III gimnazjum. 

Zwycięzcy:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

 • I miejsce – Ignacy KOWAL – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach  z siedzibą w Bibicach
 • II miejsce – Franciszek RAŹNY- Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
 • III miejsce – Amelia PIETRZYK - Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
 • IV miejsce – Zofia KAPUSTA - Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach  z siedzibą w Bibicach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

 • I miejsce – Szymon PIĄTEK – Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • II miejsce – Wojciech POSYŁEK – Szkoła Podstawowa w Owczarach
 • III miejsce – Agata KRAUZOWICZ – Szkoła Podstawowa w Bibicach
 • IV miejsca – Wiktor MADEJ - Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
Czytaj więcej...

W dniu 4 kwietnia 2018 roku odbył się IX Międzyszkolny Turniej Warcabowy, w którym uczestniczyło 30 dzieci z przedszkoli i szkół z terenu gminy Zielonki.  Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci 5-6 letnie i dzieci klas I- III szkoły podstawowej. Organizatorem ww. turnieju był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach przy współudziale Małopolskiego Związku Szachowego. Zwycięzcom wręczono dyplomy, statuetki, medale i nagrody rzeczowe, dodatkowo każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal.

Najlepsi z najlepszych:

Kategoria wiekowa 5-6 lat:

I miejsce – Borys WALKOWICZ – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach  z siedzibą w Bibicach,

II miejsce – Franciszek RAŹNY– Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej,

III miejsce – Filip RACHWALSKI – Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach  z siedzibą w Bibicach

IV miejsce – Patryk WOŹNIAK – Szkoła Podstawowa w Owczarach

Kategoria wiekowa I-III klasa szkoły podstawowej:

I miejsce – Maciej SZCZEPANIK - Szkoła Podstawowa w Bibicach

II miejsce – Szymon KRAWCZYK - Szkoła Podstawowa w Bibicach

III miejsce – Michał KLIMCZAK – Szkoła Podstawowa w Bibicach

IV miejsce – Kacper WARZECHA – Szkoła Podstawowa w Zielonkach

Gratulujemy zwycięzcom i wszytkim uczestnikom turnieju.

 

 

Wójt Gminy Zielonki w dniu 14 marca 2018 roku przyznał Stypendia Sportowe, Nagrody i Wyróżnienia Sportowe Gminy Zielonki na 2018 rok dla zawodników oraz trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Zielonki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: przyznania Stypendiów, Nagród i Wyróżnień Sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania stypendia sportowe.

Stypendia Sportowe przyznano następującym zawodnikom:

 1. MONIKA NOWAK – zawodniczka klubu sportowego AZS AWF Kraków, uprawiająca lekkoatletykę – rzut dyskiem. Osiągnięcia sportowe w 2017 roku uprawniające do otrzymania stypendium w 2018 roku: VI miejsce w rzucie dyskiem w 11. Mistrzostwach Europy U23, Bydgoszcz, 14.07.2017 r.;
 2. KRZYSZTOF RYNCARZ – zawodnik Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motocyklistów SMOK, uprawiający trial motocyklowy. Osiągnięcia sportowe w 2017 roku uprawniające do otrzymania stypendium w 2018 roku: X miejsce w Mistrzostwach Europy Młodzików w klasie Championschip 2017.
Czytaj więcej...

W roku 2018 w budżecie gminy Zielonki zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 83 258,00 złotych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

W dniu 8 marca 2018 r. Wójt Gminy Zielonki zatwierdził plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zielonki oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane i maksymalną kwotę dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2018 - zarządzenie nr 51/2018 do pobrania TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania.

W celu uzyskania dofinansowania do danej formy doskonalenia zawodowego, nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, składają stosowne wnioski wg. określonego wzoru:

Ww. wnioski należy złożyć do GZEAS w Zielonkach, za pośrednictwem dyrektora szkoły podstawowej  lub przedszkola w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.).

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych – szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli przekazują dane w SIO wg stanu na 31 marca 2018 r. do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność do dnia 5 kwietnia 2018 roku włącznie.

Program do wprowadzania danych do „starego sio” wraz z instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 9 marca br.

W 2018 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

Czytaj więcej...

Przypominany o konieczności złożenia faktur/rachunków/oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym celem rozliczenia stypendium szkolnego. Każda faktura powinna być opisana wg określonego wzoru - do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania/pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Wydatki podlegające rozliczeniu w szczególności dotyczą:

 • zakupu podręczników,
 • artykułów szkolnych,
 • odzieży sportowej,
 • obuwia zamiennego po szkole lub na zajęcia WF,
 • opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne na które uczęszcza uczeń,
 • pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową).

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach w terminie do dnia 10 marca 2018 roku. Wypłata II transzy stypendium socjalnego nastąpi do dnia 30 marca 2018 roku.

Zarządzeniem nr 37/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki jaki należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym. Wzór wniosku do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Do ww. wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy dołączyć:

Czytaj więcej...